Ak�n� - Adventury - Plo�inovky - Puzzle - Logick� - Z�vodn� - Sex - Simul�tory - Sportovn� - Strategie
Spusta ��t-k�d�. P�ed ka�d�m k�dem mus�te stisknout [P] pro pauzu,
[Backsapce] pro aktivaci zad�vac�ho m�du a pak napsat jeden z t�chto ��t�:
CHECK = �ivoty
BOUF = energie
GUNHED = zbran�
SABLE = rychlost jako Sonic
CSTRIKE = l�t�n�
LAMER = p�eskakov�n� level�
BAD = pt�k, kter� st��l�
HOOKER = bonus levely
MARK = smrt na m�st�
DOOM = nep��tel� budou siln�j��
KEN = rychl� n�vrat do DOSu
APOGEE = 16ti barevn� verze/polovi�n� rychlost
HOCUS = teleportuje v�s do n�jak�ho levelu
ARJAN = zobraz� n�jakou zpr�vu
GREETZ = zobraz� n�jakou zpr�vu
TIM = zobraz� n�jakou zpr�vu
rabbit = 100 munice do v�ech pu�ek

ZDROJ: www.cheater.cz
Jazz Jackrabbit