Ak�n� - Adventury - Plo�inovky - Puzzle - Logick� - Z�vodn� - Sex - Simul�tory - Sportovn� - Strategie
A� si prohl�dne� intro, zjist�, �e za��n� u br�ny v�cvikov�ho prostoru.Str�- �n�mu v budce uka� propustku a on t� pust� d�l.P�ed budovou prohledej popelni- ci a vyndej z n� provaz. M��e� zaj�t do kant�ny (lev� dve�e) a pokecat s bar- manem. Ze stolu vpravo vp�edu shr�bni drobky, jdi ven a do prav�ch dve��. Tam najde� kapit�na, kter� ti zad� t�i �koly.

1. �kol - dostat se z v�zen� Prohl�dni si n�pisy na zdi a vyndej p�ro - ne, to nep�jde - jenom z postele. Zhoupni se na ��rovce, ��m� ji urve� a dr�t ze zdi taky . Zavolej (celkem asi 4x) skrz m��. A� ti p�inesou j�dlo, p�ipoj dr�t k misce a oto� vyp�na�em. Pak m��� zavolej na kapit�na. P�ijde, chytne misku a elektrick� proud mu nedovol� se od n� odtrhnout. P�es m�� mu seber kl�� a odemkni si - hotovo.

2. �kol - dostat heslo z kapit�na Vyjdi ven z kapit�novy kancel��e a dej se doleva. Dojde� k cihlov� zdi. Do pe- vn� zem� p�ed zd� zap�chni p�ro z postele a p�esko� na druhou stranu. Tam naj- de� r�� a zp�tky ze� v pohod� obejde�.Nev�m, pro� ho to, vola, nenapadlo d��v. Z ke��ku u zdi ulom v�tvi�ku a vra� se do kancel��e ke kapit�novi. Lechtej ho v�tvi�kou tak dlouho , a� z n�ho vypadne n��. Ten seber a jdi od kancel��e do- prava k vojensk�mu stanu . Plot vpravo za stanem p�e�e�e� no�em a z p�sku za plotem vyhrabe� r��em kaleidoskop . Vra� se k br�n� a vym�� se str�n�m kalei- doskop za vojensk� noviny. A� se bude d�vat kaleidoskopem,tak mu je�t� od pasu �lohni gran�t. Jdi ke kapit�novi a nab�dni mu vojensk� noviny za heslo.Takovou nab�dku nem��e ��dnej zelenej mozek odm�tnout, tak�e m� vyhr�no. Kapit�n t� po�le za barmanem , kter� ti �ekne o t�et�m �kolu.

3. �kol - naj�t kapit�na Gran�t p�iva� na provaz a pou�ij na �uple v kapit�nov� kancel��i.A� se vzpama- tuje�, vyndej ze �uplete l�ky.Vyjdi ven a b� k bahni�ti (mezi stanem a cihlo- vou zd�). Sm�chej drobky s l�kama a v�slednou sm�s nab�dni pt�kovi. Mus� ji pou��t ne na pt�ka , ale na sloup. Pt�k se tak zfetuje , �e ti spadne k noh�m. Seber ho a zkus vy�plhat posloupu a p�eru�kovat lano. P�i tv� fyzick� kondici spadne� p��mo doprost�ed bahni�t�. Kdy� u� tam jsi, tak naber do hrnku od bar- mana bahno a vra� se k barmanovi. Pt�ka dej na r�dio a a� ho bude cht�t barman sundat, tam mu v nest�e�en� chv�li vym�� hrnek na pultu za hrnek s bahnem. Za- volej ho,a� se napije a cesta do skladi�t� (dve�e vlevo vedle pultu) je voln�. Ve skladi�ti prozkoumej mrkaj�c� d�ru v krajn�m sudu - kapit�n vylet� jako p�- chnut� - a t�et� �kol je hotov. Te� m��e� j�t p��mo do akce.

Druh� ��st hry:

1) Za��n�me u jezera. Z lo�ky na b�ehu vyndej zlomen� p�dlo a dej se doleva k h�jovn� . U stromu se pokus zav�st konverzaci s veverkou. Opakuj asi 4x tento jednostrann� rozhovor, a� veverce dojde trp�livost a mrskne po tob� o��ek . Ten ov�em dopadne do vy- sok� tr�vy a proto�e s t�m zat�m nic neud�l�, pod�vej se do h�jovny . V kout� vedle sk��n� seber tam op�enou motorovou pilu a z poli�ky s porcel�nem vyhnil� s�r . V�c se tady d�lat ned� , tak�e se vra� k jezeru a jdi cestou do vesnice. U prvn�ho domu potk� kluka s m��em. Vypad� jako "moment�ln� zaostalej". Pro- mluv s n�m pak otev�i dve�e auta . Na sedadle najde� h�eben a u sedadla malou p��ku, kterou otev�e� kufr . Z kufru vynd� bedni�ku . Po pe�liv�m prozkoum�n� (2x) z n� vynd� francouz�k a hever.Promluv je�t� jednou s debilem, abys odl�- kal jeho pozornost a francouz�kem povol ko� a dej ho n� . Kluk se pak snadno stref� a d�da ho za odm�nu odveze do m�sta. Jdi do domku, ze zdi seber brokov- nici a ze �uplete kapesn�k a na polici v�tr�k. Jdi ven a dej se okolo domu cestou na pole, kde t� �ek� spousta pr�ce.

Nejd��v nakopni slepici a seber p�rko , co j� vypadne . Potom vyst�el na vr�ny na stra��kovi , a� odlet� seber pot�p��sk� br�le a ploutve. My�� d�ru v kupce sena u stra��ka vpravo ucpi kapesn�kem a my�ce nab�dni vyhnil� s�r. My�ka ute- �e, ale zamot� se do kapesn�ku, tak�e ji i sn�m pohodln� sebere� . Cestou zp�t je�t� u prvn� kupky sena seber srp a hr�b� . V t�e kupce sena najde� tak� je- hlu. Vra� se k jezeru a o studnu nabru� srp . Potom pokra�uj do vesnice k dru- h�mu domu. Uvnit� najde� dv� �eny. Popov�dej si s nimi a jdi ven. V�tr�kem vy- su� pr�dlo a jdi ��ct star�� �en�, �e u� je such�. P�jde ho sebrat, a� se vr�- t� , jdi ven a vezmi ���ru, na kter� se pr�dlo su�ilo. Jdi po cest� k jeskyni, na k�men v cest� pou�ij hever a pod n�m najde� kost. K�ov� p�ed jeskyn� osekej srpem. V jeskyni si p�e�ti zpr�vu nad d�rou . V�c d�lat zat�m nem��e�, tak jdi ven. Vra� se k domu se dv�ma �ensk�mi a (jak u� ti asi do�lo) dej psovi kost. Ten t� za to pust� k poklopu, kter� je za n�m. Poklop otev�i,slez dol� a zjis- t�, �e nem��e� nic d�lat , proto�e si nevid� ani na �pi�ku nosu . Vylez zase nahoru,poklop zabouchni a zase otev�i a znovu slez dol�. Na st�n� vedle �eb��- ku objev� vyp�na�, kter� se zviditelnil d�ky tomu, �e opadala om�tka jako n�- sledek zabouchnut� poklopu. Seber r�� a jdi ven.

Jdi k jezeru a kolem studny cestou k vile . Ze zem� p�ed str�n�m seber obal a dej se s n�m do �e�i . Mluv s n�m tak dlouho, a� ti d� bonbon "z l�sky", pak odejdi vpravo a hned se vra� . Str�n� bude p�t. Vybafni na n�j, on se lekne a l�hev mu vypadne z ruky. Seber ji a pokra�uj vpravo kolem vily. Na dal�� o- brazovce seber k�men a pou�ij r�� u zdi . Pokra�uj d�l vpravo, vyt�hni ze zem� u zdi ke��k a vezmi bramboru. Nalej do motorov� pily �naps z l�hve od str�n�- ho. Pila pak bude k neudr�en�. Od��zni v�tev stromu a pomoc� superlepidla s n� sprav p�dlo.

Vra� se op�t k jezeru a pomoc� opraven�ho p�dla a lo�ky dopluj na ostr�vek pro dva kr�sn� �erven� kv�ty. A� se vr�t� na b�eh ke studni,dej dohromady ploutve a pot�p��sk� br�le a pou�ij je. Ve vod� mus� sebrat kotvu, kter�je vlevo dole vedle p�evr�cen� lo�ky. Mus� na n� kliknout hned,jak se potop�, jinak ti ne- zbyde dost vzduchu a mus� to zopakovat.Potom jdi do h�jovny a na d�ru ve tva- ru srd��ka pou�ij bonbon "z l�sky" od str�n�ho.Vznikl� srd��ko zabal do pap�- ru a jdi do vesnice do domku,ob�van�m dv�ma �enami.Dej bonbon z l�sky (P)Ann�, dostane� od n� stuhu.Pak j� dej je�t� kv�tinu z ostr�vku a druhou babce. Dovo- l� ti za to, aby sis vzal prachovku ze stolku vedle n�. Jdi p�ed h�jovnu a po- u�ij stuhu na vyspraven� hr�b�. Z tr�vy vyhrab vever�in o�ech. Potom jdi je�t� jednou do h�jovny a na�erni prachovku sazemi z krbu a prachovkou obarvi bram- boru.Znova jdi do domku ke dv�ma �en�m a vym�� o�ech za um�l� jablko z m�sy na stole. Pokra�uj do jeskyn�, do d�ry str� my�ku , ucpi kamenem a v�echno zalep superlepidlem . Po chv�li my�ka vyleze vpravo dole a p�ed sebou vytla�� kousek zlata. Zlato seber a jdi k vile. obejdi ji zprava a je�kovi nab�dni um�l� ja- blko v�m�nou za jeho �i�ku . Je�ek bude souhlasit a a� pozn� �e se nechal na- p�lit a na�tvan� odejde , dej dohromady �i�ku, jehlu a p�rko od slepice a vy- rob� h�zec� �ipku. P�ejdi doprava ke stromu s dutinou. P�iva� provaz ke kotv� a ho� p�es ze�. I tento pokus o pr�nik do vily bude ne�sp�n�. Ho� obarvenou bramboru do d�ry ve strom�. A� odtud vypadne pro zm�nu opravdov� gran�t a pt�k se ti vychecht� a odlet�, zkus se p�es ze� dostat po strom�. Zase nic.

Dojdi ke str�n�mu a potom p�inkou na palouk. H�zec� �ipku pou�ij na v�el� hn�zdo. Za�ne z n�j vyt�kat med a p�il�k� medv�da, kter� v�ely za�ene. Pak m�- �e� otev��t poklop a prol�zt tunelem.......zase jenom ke str�n�mu p�ed vilou. Zase nic. Zkus to jinak.

Zkus uplatit str�n�ho kouskem zlata z jeskyn�. Str�n� zlato vezme,ale proto- �e je to parchant, tak t� d�l nepust�. Zato vyjde z vily s�m Pankr�c Oblouk a d� ti bankovku jako �platek, abys ho nechal na pokoji. Nap�ed d�l� frajera, ale potom - no pen�ze jsou pen�ze a nesmrd�j, ne? Tak je sebere� a prozkoum�. Najde� na nich jm�no, kter� ti bude n�padn� pov�dom�. Jdi do domku , kde bydl� (P)Anna a uka� j� bankovku. Ona ti �ekne zbytek. To t� tak vyto��, �e se roz- b�hne� rovnou do vily, a za�ne posledn� ��st hry.

2) Ve vile Ze v�ech v�c� ti zbylo zase jenom superlepidlo, ale to v�bec nevad�. Hlavn�mi dve�mi vstup do haly. Nejprve jdi doleva do kuchyn�. S kucha�em se moc mluvit ned�, tak jenom za jeho z�dy seber na lince l�hev chilli a v�le�ek na nudle. Vyjdi po schodech do knihovny. a pod�vej se do �uplat v psac�m stole. V �erve- n�m najde� fo��k Polaroid a v r��ov�m diktafon. Pak otev�en�m jednoho �uplete (v�t�inou to b�v� �ed�, ale program to generuje r�zn�, m��e b�t funk�n� i kter�koliv jin�) zp��stupni tajnou skr��. Zkus vyt�hnout knihu z prost�edn� police, druh� foch odspodu a tajn� skr�� se otev�e. Najde� v n� videokazetu. Jdi op�t do p��zem� a do prvn�ch dve�� vpravo. Z n�doby na �ampa�sk� vyt�hni fla�ku a kle�t� na led, pod gau�em najde� korkov� �punt a kdy� vyt�hne� noviny z poli�ky vedle televize, vypadne z nich d�lkov� ovl�d�n� na televizi. Jdi nahoru do knihovny, prozkoumej ko� na pap�ry a vem si jeden pap�r.Obal s n�m �punt a potom si vem z ko�e je�t� jeden pap�r a jdi dol�.Jdi do druh� ��sti koridoru, do dve�� vedle �ern� sochy. Promluv si s Ludv�kem - automatick�m pohybliv�m sejfem. Jdi ve a do dve�� vlevo (koupelna).Do umyvadla dej z�tku a napus� horkou vodu. Pak pou�ij l�hev chilli a a� se n�lepka odlep� , nalep ji na l�hev ko�aku. Jdi do kuchyn� a dej ji na m�sto, kde st�la l�hev chilli. Promluv s kucha�em a a� odejde, rozbij v�le�kem r�dio a vyndej z n�j baterie, kter� pou�ije� do diktafonu. Otev�i lednici (mus� 2x), a vyndej z n� maso. Aby rozmrzlo, zapal list pap�ru na rozp�len� plot�nce spor�ku a dej do ledni�ky . Maso potom ho� do pol�vky a jdi do koupelny a kle�t�mi na led seber Obloukovu pono�ku z ko�e. Opatrn� ! Pak jdi op�t do m�stnosti s televiz�, zapni ji , vlo� do videa kazetu a d�lkov�m ovl�d�n�m ji spus�. A� se trochu vzpamatuje�, vyfo� si Oblouka polaroidem, a nahraj na diktafon. Jdi k Ludv�kovi a pou�ij na n�j postupn� fotku, diktafon a pono�ku. Ludv�k otev�e sejf, ty seber lahvi�ku pilulek a p�e�ti si tajn� den�k Pankr�ce Oblouka. A� do�te�, usly�� n�koho p�ich�zet. Schovej se v "lev�m doln�m r��ku obrazovky", a a� Pankr�c odejde, seber kliku, kterou zapom�l na stolku pod obrazem. Jdi ven a kliku pou�ij na "�uznu" na dve��ch do koupelny - asi uprost�ed vpravo. Otev�i dve�e a dostane� se do tajn� m�stnosti s v�tr�kem. Pou�ij pilulky, projdi k vyp�na�i a v�tr�k vypni. Vstup do dve�� a pod�vej se na ani movanou sekvenci. A� Pankr�c Oblouk ute�e, jdi za n�m do m�stnosti s televiz� a vlez do otev�en� p�evl�k�rny. Najde� tam Pankr�ce Oblouka,jak sysluje pen�ze do kufru a chyst� se zdrhnout.Dej s n�m �e� a potom na n�j pou�ij l�hev chilli (vem ho s n� po hlav�). No, a to je �pln� , definitivn�, kone�n� KON���C !

ZDROJ: www.cheater.cz