Ak�n� - Adventury - Plo�inovky - Puzzle - Logick� - Z�vodn� - Sex - Simul�tory - Sportovn� - Strategie
Jdi do baru u Leftyho (Lefty's). Posa� se na volnou stoli�ku a u barmana si objednej pit�. Dej si whiskey.M�sto toho, abys ji vypil, se zvedni a jdi do dve�� v pozad�. Na stole vlevo seber r��i a promluv s opilcem na zemi. Dej mu whiskey a dostane� od n�ho d�lkov� ovl�d�n� televize. Jdi dve�mi na z�chod. Prozkoumej ze� s n�pisy, najde� mezi nimi heslo (password). Prozkoumej umyvadlo a najde� prsten s diamantem. M��e� si um�t ruce a vra� se do baru. Zaklepej na dve�e vpravo. A� se t� zeptaj� na heslo, �ekni jim to, co jsi se do�etl na z�chod� (m� ho v invent��i). Projdi dve�mi a pou�ij d�lkov� ovl�d�n� na televizi. P�ep�nej tak dlouho programy, a� najde� ten prav�, kter� zaujme gorilu u schod�. Pak m��e� v klidu j�t po schodech nahoru. V pokoj�ku si prohl�dni "d�mu" v posteli. Rad�i d�l od n�, abys je�t� n�co nechyt ! Pod oknem vezmi bonboni�ru ve tvaru srdce, otev�i okno a prolez na po��rn� �eb��k. Pod�vej se (ale jenom pod�vej !) na v�c ve druh�m okn�, jdi doleva a spadne� do odpadk�. Prozkoumej ko�e a najde� kladivo. To si vem a vylez ven a jdi doleva a zp�t p�ed bar. Jdi doprost�ed obrazovky, postav se �elem do ulice a zavolej si tax�ka. Nastup do n�j a promluv s taxik��em. Nab�dne ti mo�nosti, kam chce� odv�zt. Vyber si obchod (Convenience Store). A� tax�k zastav�, zapla� (v invent��i vyber pen�enku a klikni s n� na taxik��e) a vystup. Jdi do obchodu. Vpravo jsou �asopisy, jeden si vezmi. Vlevo vzadu jsou l�hve v�na. Jednu si vezmi. Promluv s prodava�em a zeptej se ho opatrn� na kondomy. Za�ne se t� vypt�vat na mo�n� i nemo�n� vlastnosti, kter� by m�l po�adovan� kondom m�t. A� to bude� m�t za sebou (ufff !), zapla� obchodn�kovi za v�echno (podobn� jako jsi platil taxik��i) a jdi z obchodu ven. Tam t� za�ne obt�ovat sanktus�k a bude cht�t pen�ze. Ty mu ned�vej, ale a� bude cht�t v�no, dej mu l�hev z obchodu, dostane� za to dobr� n��. Sanktus�k odejde a ty prozkoumej telefon vlevo. Najde� tam napsan� ��slo, na kter� m��e� zavolat. Sladk� hlas se t� vypt� na nejr�zn�j�� v�ci (tv� jm�no, tvoje nejobl�ben�j�� ��st t�la, jm�no tv�ho sexu�ln�ho partnera, jeho nejobl�ben�j�� ��st t�la, atp.). Po ukon�en� rozhovoru jdi doprava p�ed diskot�ku. Vchod hl�d� gorila a tak ti nezb�v�, ne� zavolat tax�k a jet k Leftymu......ale cestou zjist�, �e ti doch�zej� pen�ze a tak je� do kasina. P�ed kasinem t� zastav� prodava� ovoce. Mo�n� ne te�, ale n�kdy pozd�ji, ka�dop�dn� si ale od n�ho kup jedno jablko. Vstup do kasina. Vp�edu jsou dva automaty voln�. Vlevo Black Jack (Oko - jedenadvacet) a vpravo klasick� forbes. Sejfni si hru a jdi hr�t. Po ka�d� v�h�e si vyber pen�ze a znovu sejfni hru, abys ji mohl v p��pad� bankrotu znovu restorovat. A� si nahrabe� asi tak 250 $, nech hran� a jdi dozadu k v�tahu. Prozkoumej ko� p�ed sebou a najde� legitimaci na disco.Jdi doprava do kabaretu. Pokud tam nebude komik, vypr�v�j�c� vtipy, jdi ven a zase se tam vra�. Posa� se ke stolku �pln� vpravo v rohu, poslechni si n�jak� vtip a jdi pry�. Jdi ven p�ed kasino, zavolej si tax�ka a je� na diskot �ku.

Gorile p�ed vchodem dej nalezenou legitimaci a m��e� j�t dovnit�. Kruci ! Vid� tu ko�ku, co sed� naproti u stolku a �pln� sama ? Honem si k n� p�isedni. Nejd��v mus� "nav�zat vizu�ln� kontakt". Pod�vej se j� do obli�eje a a� se zv�t�� na celou obrazovku, pronluv si s n�. Vyzvi ji k tanci a jdi s n� tancovat. John Travolta by m�l z tebe mindr�k !! A� se znovu posad�te ke stolku, zase s n� promluv. Bude cht�t n�jak� d�rek. A� j� d� postupn� kv�tinu, bonboni�ru a diamantov� prsten, �ekne ti, �e se do tebe u� zamilovala a �e kdy� j� d� 200 $, p�jde za��dit svatbu (jinak s n� toti� nic nebude). Pro jednou se zachovej jako �pln� idiot a ty pen�ze j� dej. A� odejde, odejdi taky, venku si zavolej tax�ka a je� ke kostelu (Chapel). M��e� pozlobit exhibicionistu p�ed kostelem, ale d�l doprava necho� !! Vstup do kostela, Fawn (to je ta ko�ka z diskot�ky), tam kupodivu je. Dojdi k olt��i, man�k v�s odd� a Fawn ti sladce po�ept�, �e jde pro v�s za��dit novoman�elsk� apartm� v Casino Hotelu. Jdi ven z ko stela, zavolej si tax�ka a je� do kasina (kdykoli zjist�, �e m� m�lo pen�z, m��e� znovu pozlobit automaty). Jdi dozadu a pou�ij v�tah. Stiskni 4. patro.

Jdi do novoman�elsk�ho apartm� (to jsou ty dve�e se srd��kem). Fawn tam je, nejd��v pus� r�dio (trochu hudby, ne ?) a pak s n� jdi promluvit. �ekne ti, �e by to cht�lo je�t� trochu v�na a v tom je hudba v r�diu p�eru�ena reklamou. Zapi� si telefonn� ��slo a jdi honem hledat telefon. Jeden je dole v casinu nalevo od v�tahu (�erven�), ale , bohu�el, nefunk�n�. Co se d� d�lat, mus� ven, a tx�kem k obchodu, kde je druh� telefon (pamatuje� ?). Samoz�ejm�, �e se ti nejd��ve ozve zn�m� sladk� hlas a a� s tebou skon��, budou se ti klepat kolena. P�esto ale zavolej na druh� ��slo a objednej v�no do hotelu. (ve verzi EGA je nutno p�esn� specifikovat : HONEYMOONE SUIT AT THE CASINO HOTEL. Pouze Casino Hotel napsat nesta��...)V ��dn�m p��pad� nekupuj v�no znovu v obchod� ! Je� tax�kem zp�t do kasina a rovnou do novoman�elsk�ho apartm�. Vezmi fla�ku z k�ble s ledem, oba se napijete, no a u� m��e� j�t rovnou na v�c.......ale ouha ! N�co je �patn� ! "Fawn" t� p�iv�e k posteli, sebere pen�ze "za v�no" a zmiz� ! Pou�ij n��, aby ses osvobodil a provaz vezmi s sebou. Zastav se dole v kasinu, abys trochu rozmno�il svou hotovost (alespo� na 45 $), jdi ven a je� tax�kem k Leftyho baru. Jdi rovnou do dve�� vpravo, znovu �ekni heslo, gorila se je�t� d�v� na porno v televizi a tak m��e� rovnou po schodech nahoru. Svl�kni se pou�ij kondom a vl�tni na to. A� se oble�e�, nezapome� si kondom zase sundat ! M��e� se zeptat holky jak� to bylo, odpov� ti: "Jak� bylo co ?". No nic, vylez zase oknem na po��rn� �eb��k. Pou�ij na sebe provaz a pak ho p�iva� k z�bradl�. Te� se m��e� nat�hnout pro v�c ve druh�m okn�. Ale je tam je�t� sklo ! Co te� ? Pou�ij kladivo, rozbij okno a seber kone�n� tu v�c. A� se vr�t� zp�t na po��rn� �eb��k, zjist� (v invent��i ), �e to jsou �pan�lsk� mu�ky. Odva� provaz, jdi doleva, vyhrab se z ko�e, jdi p�ed bar a tax�kem je� znovu do kasina.

Jdi do v�tahu a je� do osm�ho patra. Tam u stolku najde� dal�� ko�ku. Op�t nava� "vizu�ln� kontakt" a pak s n� promluv. Hmm, ta je �hav� !! Dej j� �pan�lsk� mu�ky a a� odejde stiskni tla��tko na jej�m stolku. Vstup do druh�ho v�tahu a dojede� do tajn�ho apartm�. Jdi dozadu a doprava do lo�nice. Otev�i dve�e vpravo a najde� tam na ram�nku nafukovac� pannu. Vezmi j� a "pou�ij". Ne tak, ja si mysl�, jen ji trochu nafoukne�, ona se ti vysmekne a polet� doleva. B� za n� a� na terasu k baz�nku a tam.... ...d�vka tv�ch sn� ! Promluv s n�, klikni na baz�nek, t�m sko�� dovnit� k n�. Pod�vej se na pol�t��ek, nebo co to je, co m� pod hlavou. Tam si p�e�te� jej� jm�no - Eve. Znovu s n� promluv (vizu�ln� kontakt !) a - asi proto, �e je to Eva - j� dej jablko. Finito - kone�n� jsi na�el, co jsi hledal a m��e� si vy- chutnat z�v�re�n� sekvence. KON���C

ZDROJ: www.cheater.cz