Ak�n� - Adventury - Plo�inovky - Puzzle - Logick� - Z�vodn� - Sex - Simul�tory - Sportovn� - Strategie
1) Kancel�� a okol�

Z my�� d�ry vlevo vzadu vyt�hni pen�ze a z police vpravo vezmi ��rovku. Jdi ven na ulici a promluv si s ko�kou vlevo od dve��. Pou�ij Maxe, aby j� vyt�hl z krku pozv�nku na karneval. Pou�ij auto a je� do Snuckyho hamburgr�rny. Na map� jsou 3, najdi tu, p�ed kterou se v�l� pap�rov� kel�mek a seber ho. Jdi dovnit�, z police seber krabici s kandovan�m ovocem a a� se Maxovi bude cht�t na z�chod, promluv s prodava�em. Zapla� cukrov� a po��dej o kl�� od z�chodu. Max ho vezme a ute�e. Skon�i rozhovor, jdi ven a tam promluv s Maxem. Vezmi od n�ho kl��, pou�ij auto a je� do lunaparku (stan vpravo naho�e na map�).

2) Lunapark

Dej pozv�nku polyka�i ohn� u dve��. Vevnit� promluv s Kushmany, seber chlupy a ruku ve sklenici vlevo na podstavci. Odejdi zadn�mi dve�mi. Jdi ke stanu s n�pisem Wak-a-Rat. Uvnit� st�nku vezmi ryb� �o�ku a hraj Wak-a-Rat (hru u vchodu do st�nku). Vezmi cenu (baterku) a dej do n� ��rovku. Jdi doleva k atrakci Cone of Tragedy, promluv s provozovatelem a jdi se sv�zt. B�hem j�zdy poztr�c� v�echny v�ci z invent��e. Zeptej se chl�pka, kde bys je mohl naj�t. D� ti l�stek se kter�m p�jde� do stanu Lost and Found (ztr�ty a n�lezy) vpravo od stanu Kushman�. A� vyjde� ven, bude� m�t o jednu v�c nav�c - prozkoumej ji, je to ryb� magnet. Jdi kolem stanu Kushman� doleva k Tunelu l�sky. Svez se na labuti a b�hem j�zdy pou��vej baterku na �ern� plochy mezi obrazy. A� objev� ovl�dac� panel, rychle na n�j pou�ij Maxe - labut� se zastav� a ty vstoup� do obrazu popravy. Zatahej p�ihl�ej�c�ho za vousy, dve�e se otev�ou a m��e� proj�t. Promluv s Dougem, dej mu cukrov� a dostane� p��idlo. Tla��tkem na panel u vedle dve�� uvede� labu� op�t do pohybu a vyjde� ven. Jdi do Trixiina p��v�su (na dve�e pou�ij p��idlo od Douga). Seber oblek z truhly a kartu na dve��ch sk��n� (zevnit�). Uk�e ti cestu do golfov�ho klubu. Vra� se op�t ke Snuckymu a po��dej ho, aby ti otev�el sklenici s rukou. Je� ke klubku (Ball off Twine)

3) Provaz, Ryba a Alig�to�i

Pou�ij lanovku a naho�e jdi doleva a v�tahem vyje� do restaurace naho�e. Promluv s oh�ba�em n��ad� vpravo, d� ti jeden ohnut� kus. Pak jdi doleva k dalekohledu. P�ipoj k n�mu dva dr�ty, kter� se v�l� vedle na zemi a pou�ij na n�j ryb� �o�ku. Nyn� ho m��e� pou��t a pomoc� p��ky zam��ovat r�zn� objekty. Jdi zp�t k autu a je� k ryb�. Seber k�bl s rybami, pou�ij ohnut� kl�� na dr��k um�l� ryby vlevo, vlez do n� a Maxem do n� str� tak, aby spadla do vody. A� t� helikopt�ra doprav� zp�t na Ball off Twine, pou�ij Maxe na voln� konec provazu a z�sk� - kupodivu - kus provazu. Je� autem do Gatorova golfov�ho klubu (krokod�l na Florid�). Z ko�e u vchodu seber za��zen� na sb�r�n� m��k� a jdi dol� k "jamk�m". Po mezih�e mus� zachr�nit Maxe. Vym�� n�dobu s m��ky za k�bl s rybami, vlevo vezmi golfovou h�l a dej se do toho. Strefuj se do krokod�l� tak, abys je v�echny nakrmil a oni se potom se�ad� ve vod� tak, �e bude� moci p�ej�t po nich na druhou stranu. Otev�i sklen�n� dve�e, Max ti d� druhou ��st chlu p� a pou�ij svislou la� v pop�ed�. Otev�ou se tajn� dve�e a za nimi najde� Sno Globe - jakousi sklen�nou polokouli. Pou�ij ruku na za��zen� na sb�r�n� m��k� a p�idej ryb� magnet. Je� op�t k Ball off Twine, jdi do muzea u paty koule a pou�ij za��zen� s magnetem na vystavenou ��st provazov� koule. Z�sk� prsten. Je� k Tajemn�mu v�ru (Mystery Vortex).

4) V�r a jin� zv��ata

Jdi dovnit� a pou�ij zrcadlo - pprojdi j�m do podzemn� jeskyn�. Aktivuj p��kou prvn� magnet (�erven�) a t�et� magnet (�lut�). Jdi ven a nyn� bys m�l b�t schopen proj�t oran�ov�mi dve�mi (jsou tam dvoje). Za jedn�mi z nich najde� Shuv-oohla. Promluv s n�m a dej mu prsten. D� ti informace o �ab� sk�le (Frog Rock) a l�hev s pr�kem (Mole Man Powder). Jdi ven a projdi pr�chodem v zadn� ��sti m�stnosti do obr�cen� m�stnosti. Tam najde� t�et� ��st chlup� Yetiho. Vra� se k Ball off Twine a dalekohledem zam�� �ab� sk�lu tak, aby se objevila na map�. Je� k n�, pou�ij na n� t�i ��sti chlup�, a lahvi�ku s Mole Man Powder. Objev� se ti n�pis, �e m� jet do Bumpusvillu. Sedni do auta a je� ke kyta�e.

5) Bumpusville

V zahrad� m��e� pou��t n�jak� pen�ze na studnu p��n�. Jdi do budovy a jdi doleva a� na konec, do posledn� m�stnosti. A� hudebn�ci dohraj� a Bumpus dozp�v�, jdi doprava do posledn� m�stnosti (lo�nice). Z autopostele vezmi pol�t�� a pou�ij za��zen� s rukou, abys vyt�hl velkou modrou knihu z knihovny. Najde� v n� n�vod k obsluze ukl�zec�ho robota, kter� se za chv�li objev�. Prozkoumej ho a v jeho ovl�dac�m panelu zapoj v�echny dr�ty, tak aby pl�n domu naho�e byl kompletn� zelen�. Robot p�jde ukl�zet do koncertn� m�stnosti, spust� popla�n� za��zen� a Lee-Harvey (Bumpusova gorila) se p�jde pod�vat, co se d�je. Jdi do m�stnosti, ze kter� ode�el (vlevo za lo�nic�) a pou�ij virtu�ln� helmu. Seber me�, klikni na jeskyni a a� p�ijde drak pou�ij na n�ho me�. A� se rozpadne, seber jeho srdce - z�sk� kl��. Jdi doleva do koncertn� m�stnosti a pou�ij kl�� na krabi�ku vedle dve��. Popla�n� za��zen� se vypne a Bruno s Trixie odejdou na Jungle Fever Party. Vra� se o jednu m�stnost doprava a ze zdi seber portr�t Johna Muira. Jdi ven a je� do Jungle Fever (mal� sopka).

6) Jungle Fever, Zelenina a Dinosau�i

Jdi do prosklen�ch dve�� a promluv si s Evelyn Morrisonovou. P�e�ti si bro�urku, kterou od n� dostane�. Promluv si s yettim - dve�n�kem a dej mu piln�k od kl��e od Snuckyho z�chod�. Je� do Celebrity Vegetables. Z bedny vpravo si vezmi zeleninu s podobou Conroye Bumpuse a promluv si se �enskou za pultem. Dej j� portr�t Johna Muira, aby ti vyp�stovala zeleninu s jeho podobou. Je� do dinosau��ho parku. Prozkoumej tyranosaura a mamuta (po stisknut� tla��tka um�j� mluvit). A� bude mluvit tyranosaurus, stiskni znova tla��tko, aby nechal otev�enou tlamu a pou�ij provaz na jeho zuby. Maxe pou�ij na provaz - odnese ho k autu a p�ibouchnut�m dv��ek z�sk� dinosau�� zub. Pak pou�ij Maxe na mamuta a z�sk� jeho (mamutovy) chlupy. Jdi ke sk�le, kde se sk��e bungee jumping. Jdi doprava do v�tahu, naho�e promluv s fe�andou a pou�ij bungee. P�edt�m si p�iprav do teleskopick� ruky kel�mek od Snuckyho a sko��, pou�ij to cel� na nabr�n� �ern�ho sajrajtu. Jdi k autu a je� do Celebrity Vegetables. �ena ti d� ze leninu s podobou Johna Muira. Je� do Bumpusvillu. Jdi do Bumpusovy lo�nice a vym�� Bumpusovu paruku za zeleninu s podobou Bumpuse. Pou�ij dehet, chlupy z mamuta a paruku na oblek z Trixiina p��v�su a vra� se do Jungle Fever.

7) P�rty, a co bylo potom

Vejdi dovnit�, pou�ij kost�m na kr�l�ka a na sebe a dve�n�k t� nech� proj�t na p�rty. Seberze stolu l�hev v�na a jdi do kuchyn� (dve�e vlevo vzadu). Z okna mraz�ku seber zmrzlou v�c a zkus otev��t dve�e vzadu. Objev� se Bumpus s gorilou. Aby ses z toho dostal, sho� kost�m, Bumpus s gorilou vejde do mraz�ku a Max p�ibouchne za nimi dve�e. Po mezih�e, v n� se dostane� k totem�m, je� do Ball off Twine. Jdi nahoru do restaurace a promluv s oh�ba�em n��ad�. Dej mu zmrzlou v�c z okna mraz�ku a on ti ji ohne do tvaru v�vrtky. Tu pou�ij na l�hev v�na a m� korkovou z�tku. Je� k Vortexu, jdi do obr�cen� m�stnosti a pou�ij Mini-Vortex . Uvnit� pou�ij Sno Globe k nata�en� energie v�ru a zaz�tkuj j� korkovou z�tkou. Vra� se k totem�m. Jdi doprava kolem Bruna k baz�nku. Promluv se sta�e�inou a do baz�nku ho� postupn� : Sno Globe, dinosau�� zub, zeleninu s podobou Johna Muira a vlasy z pol�t��e Conroye Bumpuse. No - a to je vlastn� v�echno. Pod�vej se na z�v�re�n� sekvence.
KON���C !

ZDROJ: www.cheater.cz