Ak�n� - Adventury - Plo�inovky - Puzzle - Logick� - Z�vodn� - Sex - Simul�tory - Sportovn� - Strategie
Na ledni�ce najde� magnet a v �upl�ku ve stolku ostr� n��ky. Nyn� se vydej na prohl�dku vesnice. U kov��e najde� kousek provazu, kter� hned pou�ij na magnet. Za kov��em na ponku le�� �elezn� j�dro zvonu, seber ho a jdi d�l. P�ed chatr�� m�stn�ho Druida, kter� moment�ln� nen� doma, najde� �eb��k, uvnit� v chatr�i si vezmi n�dobu na lektvary a l�k proti nachlazen�.

Zajdi do m�stn� putyky "U zpit�ho Druida", promluv si se "spanil�mi" bojovnicemi , d�le s hostinsk�m, a potom jdi doprava, kde najde� farm��e, p�evle�en� za �arod�je a dostane� od nich prvn� �kol - naj�t kouzelnou h�l a st�t se kouzeln�kem. Cestou ven z hospody seber z�palky, kter� le�� na automatu na ovocnou ���vu ve v��epu. Nyn� nezb�v�, ne� j�t do lesa. Z obrazovky s obchodem jdi doleva a vyjde� z vesnice ven.

Nejprve jdi rovn� a naraz� na barbara. Zbav ho trnu, kter� m� zap�chnut� v chodidile a z�sk� p횝alku, s jej� pomoc� m��e� bojovn�ka kdykoli p�ivolat. Od barbara jdi nahoru k moudr� sov�. Z�sk� od n� mnoho dobr�ch rad a hlavn� z n� p�i druh�m pohovoru vypadne p�rko, kter� si nezapome� vz�t. Nyn� jdi dol� k pa�ezu s �ervoto�i. Promluv si s nimi a slib jim, �e jim p�inese� kus dobr�ho mahagonov�ho d�eva. Pod�vej se k dome�ku zl� �arod�jnice a vyt�hni ze studn� v�dro s vodou. Vem si ho, ale do chatr�e zat�m nevstupuj !. Vra� se k pa�ezu a jdi po cest� doprava a� k mostu, kter� hl�d� nespokojen� trol. Dej se s n�m do �e�i, a mluv s n�m tak dlouho, a� ti sebere p횝alku a zap�sk� na ni. To je v�e. Cesta je voln�. Dojdi a� k obecn�mu idiotovi, promluv s n�m a vodou z v�dra zalij jeho fazole. Probl�m je v tom, �es je trochu p�elil, tak�e odejde� do druh� obrazovky, ale hned se vra� a utopen� fazole si vem. Pokra�uj d�l na rozcest� a potom dol� a doprava k v�i. Vlo� j�dro do zvonu a zazvo�. Princezna ti hod� sv�j cop, abys po n�m vy�plhal nahoru. A� se z toho �deru vzpamatuje�, tak se vy�plhej do okna, kde najde� princeznu nap�l hezkou a nap�l o�klivou. Polib ji a ona se zm�n� v mal� pras�tko. Nyn� se vra� do vesnice. Pro rychlej�� pohyb ve h�e m��e� te� u� pou��vat cestovn� mapu, na kter� jsou vyzna�en� hlavn� orienta�n� body (viz. obr�zek).

Ve vesnici jdi nejprve k pern�kov� chaloupce. Pras�tko ti vy�ere d�ru v �okol�dov�ch dve��ch a m��e� j�t dovnit�. Uvnit� chaloupky seber v�ela�sk� klobouk a n�stroj ur�en� k vyku�ov�n� v�el a jdi ven. Vlevo u chaloupky je �l. Pou�ij z�palky z hospody na vyku�ovac� p��stroj a a� v�ely odl�tnou, vyndej z �lu kousek vosku. Jdi op�t do hospody a sp�c�mu trpasl�kovi vlevo ust�ihni n��kami vousy. U hospodsk�ho si objednej pan�ka n��eho, a kdy� se sehne pod st�l, ucpi soudek za jeho z�dy voskem. Z�sk� jednak pr�kaz na jedno pivo zdarma a jednak pln� soudek piva (ten najde� p�ed hospodou). Je�t� zajdi k chaloupce, kde jsi za��nal hr�t. Za chaloupkou najde� v��ivn� kompost. Tady zasa� fazole a vyroste ti n�dhern� meloun (!). Jdi do lesa, pora� se se sovou a vydej se za truba�em. Zne�kodn� ho pr�v� pomoc� melounu. Jeho n�stroj z�sk� tak, �e mu fikan� sl�b� jeho opravu, na kterou samoz�ejm� nikdy nedojde. Nyn� jdi do st�edi lesa, kde najde� vchod do trpasli��ch dol�. P�ed vchodem seber a prozkoumej k�men. Je na n�m napsan� heslo "pivo". Nasa� si vousy (maskov�n� - povelem Wear) a jdi do jeskyn�. Str�ci �ekni heslo "pivo" a m��e� j�t d�l. Druh�ho str�n�ho po chv�li uplat� soudkem piva. Jdi s n�m do skl�pku, sp�c�ho trpasl�ka po�imrej p�rkem a a� se odval�, rychle seber kl��. Vra� se po schodech nahoru a jdi doleva, p��mo do dolu. P�ed zlat�mi dve�mi seber h�k a dve�e odemkni kl��em. Hl�da�i pokladu dej pr�kaz na pivo zdarma a on se ti odm�n� kr�sn�m drahokamem.

S drahokamem se vra� op�t do vesnice a prodej ho st�nka�i na n�vsi. Smlouvej a� na 20 zlat�ch. Jdi do obchodu s dvouhlav�m prodava�em a kup si kladivo a l�hev �edidla. Nyn� jdi op�t do lesa a sice k domku d�evorubce. Promluv s n�m, slib mu pomoc a dostane� detektor kov�, abys mohl naj�t speci�ln� kov na kouzeln� sekery - Milrith. Jdi se pod�vat na sever do ba�in. Nejprve nav�t�v jedin�ho obyvatele ba�in v domku na za��tku ba�iny, zkonzumoval speci�ln� bahenn� pol�vku, druh� tal�� pol�vky vylej do n�doby z Druidovy chaloupky. A� kone�n� pol�vka dojde a zelen� kucha� odejde do ba�iny pro p��sady na novou pol�vku, odsu� pr�zdnou bednu v rohu, otev�i padac� dve�e a po �eb��ku slez dol�. Jdi po l�vce doprava, uvoln�n� prkno sprav kladivem a h�eb�kem a dojde� na ostrov. Na vrcholu ostrova - lebky roste kouzeln� bylina - Frogsbane, kterou si natrhej a jdi zp�t. Od kucha�ova domku jdi doprava do hor. U sochy zkamen�l�ho kouzeln�ka pou�ij detektor kov� a najde� nalezi�t� vz�cn�ho kovu Milrith. A� dojde� ke sp�c�mu obrovi, zahraj mu na tubu, obr se zavrt� a poraz� strom, po kter�m p�ejde� na druhou stranu propasti. Nyn� jsi p�ed dra�� jeskyn�. Jdi dovnit�. Po n�kolika pokusech se ti jist� povede na nemocn�ho draka hodit l�k proti nachlazen� a potom si v jeskyni v klidu vezmi has�c� p��stroj. Jdi ven a pou�ij h�k od trpasl�k� na vystupuj�c� k�men nad jeskyn�. Vy�plhej se nahoru a d�rou spus� dol� magnet na provazu. 3x se ti poda�� vyt�hnout n�jak� pen�ze. Slez dol� p�ed jeskyni a jdi d�l doprava, do hor. Cestou seber k�men se zkamen�linou uvnit�, p�esk�kej po v�stupc�ch a dojde� ke kouzeln�mu stromu. Promluv s n�m a �edidlem odstra� d�evorubeckou zna�ku z jeho k�ry, na opl�tku se nau�� n�kolik mocn�ch kouzeln�ch slov. Vra� se do vesnice.

U kov��e si nech rozb�t k�men se zkamen�linou uvnit�. Jdi op�t do lesa k m�stu, kde jsou paleontologick� vykop�vky (t�sn� p�ed trpasli��mi doly). Promluv si s paleontologem Von Jonesem, dej mu zkamen�linu a namluv mu, �es ji na�el v hor�ch, na m�st�, kde jsi zanechal detektor kov�. Kdy� tam potom zajde�, najde� ve vykopan� hl�n� i kouzelnou �eleznou rudu. Kov�� ve vesnici ti z n� na po�k�n� vyrob� sekeru. Odnes ji d�evorubci a a� odejde, jdi do jeho domku. Vezmi si tam �elezn� kol�k do sk�ly, hasic�m p��strojem uhas ohe� v krbu a oto� h�kem nad ohni�t�m. V�tahem sjede� do skladi�t�, kde na polic�ch najde� r�zn� druhy d�eva. Vyber si mahagonov� a jdi k pa�ezu �ervoto��. Promluv s nimi a nech je nask�kat do klobouku na d�evo. Jdi k princeznin� v�i, vy�plhej nahoru a v m�stnosti vypus� �ervoto�e na podlahu. �ervoto�i podlahu d�kladn� pro�erou, tak�e se propadne� o patro n�, ale na druh� otvor bude� muset pou��t �eb��k. Otev�i kamenn� sarkof�g �arod�je Neflina.Tady nalezl rakev, o kter� se s ur�itost� domn�val, �e pat�� Naflinovi. Nejprve se vylek� a ute�e�, ale vra� se zp�t a popadni mumii za uvoln�n� konec f��e, kter� za n� vlaje. T�m ji vy��d� a z�sk� Naflinovu kouzelnou h�l.

Od v�e jdi na rozcest� a odtud na sever k propasti. Pohledem zjist�, �e tam dole n�kdo ryba��. Se�plhej dol� po �lahounech ps�ho v�na vlevo dole a najde� tam Gluma (zasv�cen�m tolkienist�m nen� t�eba tuto figurku p�edstavovat, ostatn�m velmi doporu�uji p�e��st Tolkienovy p��b�hy - Hobit a P�n prsten� - jinak o hodn� p�ijdete ! Jinak ov�em ke h�e samotn� nen� znalost knih nijak zvl᚝ pot�ebn�). Promluv s Glumem a dej mu bahno z mo��lu. Glum odejde, zkus m�sto n�j chv�li ryba�it a vylov� kouzeln� Prsten neviditelnosti (op�t rekvizita z Tolkienov�ch p��b�h�). S prstenem se nyn� m��e� vydat ke sk�et� pevnosti (od st�edu lesa na sever). Pod kamenem tady najde� sk�et� objedn�vku zeleniny. Seber ji a odnes do vesnice dvouhlav�mu obchodn�kovi. Pak se projdi po vesnici a a� se vr�t�, bude p�ed obchodem st�t krabice s objednan�m zbo��m. Otev�i ji, vlez dovnit� a nasa� si prsten (op�t Wear). A� se octne� ve sk�et�m skladu, vylez z krabice ven, prohledej hromadu pr�zdn�ch krabic a najde� svoji kouzelnou knihu. Prohl�dni ji, najde� kus pap�ru a ze zem� potom seber krys� kost. Pap�rem podsu� pode dve�e a krys� kost� ��ourej v z�mku a� kl�� vypadne z druh� strany na zem. Seber pap�r a m� kl��, kter�m si - kupodivu - dve�e odemkne�. Za dve�mi seber se zem� k�bl s d�rou a jdi okolo hl�daj�c�ho sk�eta po schodech dol�. Seber osv�uj�c� bonb�ny a roz�haven� �elezo a promluv si s p�ipoutan�m Druidem, kter� t� ov�em bude m�t za neviditeln�ho ��blova pomocn�ka a nebude se cht�t s tebou bavit.

Sundej tedy sv�j prsten (Remove) a mluv do Druida tak dlouho, a� uzn� sv�j omyl. �ekne ti o sv� schopnosti prom�nit se v ��bu, ov�em pouze za m�s��n�ho �pl�ku. Mus� mu ho tedy vyrobit. Nara� mu na hlavu k�bl s d�rou a do d�ry posvi� roz�haven�m �elezem. Druid v podob� ��by odsk��e a ty se zat�m ukryj do �elezn� panny. A� p�ijde, vylez ven a vezmi si od n�j pilku na �elezo a pro�e� se m��� na svobodu. Jdi za Druidem do vesnice. Proto�e m� je�t� trochu probl�my se svoj� �ab� podobou, mus� mu pomoci kouzelnou rostlinou Frogsbane a za to pak dostane� kouzeln� elix�r. Zajdi do hospody za farm��i p�evle�en�mi za kouzeln�ky. Dej jim Naflinovu h�l a po zaplacen� poplatku 30 zlat�ch bude� p�ijat do organizace mlad�ch kouzeln�k� a obdr�� z�kladn� kouzelnickou v�bavu. Te� u� ti nic nebr�n� vydat se za �arod�jnic� do jej� chatr�e. Pokus se sebrat jej� ko�t�, �arod�jnice se objev� a bude� s n� muset podstoupit men�� souboj. Jedn� se o souboj v kouzlen� na principu zn�m� hry k�men -n��ky - pap�r. Pou��vej kouzla Alakazam, Hocus Pocus a Sausages a bude� se prom��ovat v r�zn� zv��ata. A� se ti poda�� vyhr�t, seber rychle ko�t�, �arod�jnice se prom�n� v draka, pou�ij kouzlo Abracadabra, ��m� se zm�n� v my� a rychle ute� my�� d�rou ve zdi v pozad�. Te� u� m��e� ke sk�le s horolezeck�mi stupy za dra�� jeskyn�, do d�ry upevni chyb�j�c� kol�k a vylez nahoru. U hl�dac�ho sn�hul�ka pojez n�co peprmintov�ch bonb�n�, d�chni na n�j a je to. Posledn� p�ek�kou p�ed Sordidovou v�� je propast, kterou p�elet�� na ko�t�ti. P�ed branou do v�e vypij kouzeln� elix�r od Druida a puklinou ve zdi prolez dovnit�.

Tady t� najde pes, kter� t� odnese do Sordidovy zahrady. Nejprve seber list a k�men a projdi se v�drem, ve kter�m najde� z�palku. Jdi doleva a u vody si p�it�hni plovouc� list (Pick up) z�palku pou�ij jako st�e� a list jako plachtu. Pluj doleva a seber tam sem�nka z tr�vy nad vodou a kamenem z nich vyma�kej olej. Vylez nahoru na kohoutek a proma� ho olejem. Pomoc� ps�ho chlupu potom kohoutkem oto� a po zv��en� hladin� vody propluj bezpe�n� doleva na druh� b�eh. Nejprve prozkoumej vodu u b�ehu a seber mal�ho pulce. Velk� ��b� ho pak sta�� jenom uk�zat a pohrozit j�, co se stane, kdy� tu bude je�t� d�le prudit - a ��ba zmiz�. Seber houby a sn�z je a kone�n� se ti vr�t� tvoje velikost. Ze stromu ulom v�tev a dve�mi vpravo vstup op�t do v�e. Napoprv� sice ute�e� p�ed zdivo�elou truhlou, ale vra� se zp�tky a narvi ji do tlamy v�tev a bude klid. Ze zdi seber kop� a o sloup op�en� �t�t a po to�it�ch schodech uprost�ed jdi dol�. Pomoc� kop� sho� a seber lidskou lebku, potom vezmi zam�enou truhlu vpravo, stiskni p�ku na mechanismu uprost�ed, polo� truhlu na k�men a znovu stiskni p�ku. Druh� k�men spadne a rozdrt� truhlu. Op�t jej p�kou zvedni a z rozbit� truhly si vezmi sv��ky. Te� m��e� j�t po schodech a� do prvn�ho patra. Tady najdi a posb�rej n�sleduj�c� v�ci: pytl�k, pono�ku, kouzelnou h�lku a kn�ku. Kn�ku si p�e�ti a dozv� se n�co o magick�ch h�lk�ch. Vlo� Sordidovu pono�ku do pytl�ku a pou�il ho na my�� d�ru, a po chv�li t�mto zp�sobem chyt� my�. Jdi po schodech do nejvy���ho patra. Promluvil s dv�ma d�mony, jejich� jedin�m p��n�m je dostat se zp�t do pekla. Tak� zde najde� chemik�lie, kter�mi vyle�t� �t�t a pov�s� ho na h�k na stole proti ob�ma d�mon�m. Na polici u zdi najde� knihu s n�vodem, jak odeslat d�mony zp�t do pekla. Vra� se o patro n�e a promluv si s kouzeln�m zrcadlem na zdi. Po��dej ho, a� ti uk�e, co se d�je o patro v��. Tak se dozv� prav� jm�na obou d�mon�. Jdi op�t nahoru za nimi a �ekni jim, �e jim pom��e�. Mluv s nimi a a� ti daj� k��du, m��e� nakreslit na zemi obrazec a prov�st ob�ad, kter�m je po�le� tam, kam pat��. Na opl�tku ti prozrad�, jak se pou��v� teleport�r, tak�e ho, samoz�ejm�, pou�ije� a nech� se p�en�st do Pekla Rondor�.

Nejprve si promluv se z��zencem a dostane� bal�k let�k� p�ev�zan� gumi�kou. Seber v�tvi�ku a kam�nek u vchodu. Z v�tvi�ky a gumi�ky ud�lej prak a pou�ij ho na zvonek, ��m� zp�sob� po��rn� poplach. Z��zenec ute�e a ty m��e� sebrat z pultu krabi�ku z�palek a neru�en� proj�t doprava. Za m�stkem najde� k�bl s voskem na podlahu a jdi d�l doprava za Sordidem. Rychle pou�ij kouzelnou h�lku a prom�� ho v sochu Je�t� se mus� zbavit kouzeln� h�lky. Pou�ij z�palky na l�vu a a� bude op�t �hav� ho� do n� h�lku. To by mohl b�t konec, jen�e Sordidova magie je opravdu mocn�. Je�t� jednou ob�ivne a shod� t� do j�my. Na�t�st� se ti povede se z n� vyhrabat a vr�tit se k Sordidovi. Te� u� zb�v� jenom na padoucha pou��t k�bl s voskem, pak do n�ho jenom tak trochu ��ouchnout a je vystar�no. Hur� do druh�ho d�lu ! KONEC.

ZDROJ: www.cheater.cz