Ak�n� - Adventury - Plo�inovky - Puzzle - Logick� - Z�vodn� - Sex - Simul�tory - Sportovn� - Strategie
1) ��st prvn� - T�i �koly (THE THREE TRIALS)

Pod�vej se na plak�t Guvern�ra Marleye. Jdi doprava.Prvn� budova je Scumm Bar. Otev�i dve�e a jdi dovnit�. Promluv s prvn�m pir�tem hned vedle dve��, potom s dal��m , jednook�m pir�tem od vedlej��ho stolu . Jdi doprava ke t�em pir�t�m u dlouh�ho stolu . Dozv� se od nich o �kolech, kter� mus� splnit, aby ses stal pir�tem . Vra� se mezi ob� m�stnosti a po�kej a� kucha� vyjde ven z kuchyn�. B�hem jeho nep��tomnosti (kr�tk� !) m��e� do kuchyn� vklouznout.

Seber maso na stole a dej ho do hrnce na kamnech. Pova�en� maso z hrnce vyndej a zpod stolu vezmi hrnec.Otev�i dve�e vpravo a jdi a� nakonec mola. Kdy� �l�p- ne� na uvoln�n� prkno,vypla�� racka a bude� moct sebrat rybu. Vra� se do baru Vyjdi ven a pod�vej se na animaci.

Jdi doleva a� nahoru na �tes , odtud pokra�uj vpravo po cest� . Dostane� se na mapu ostrova. Melee Island. Jdi do m�sta ozna�en�ho CLEARING. Jdi doleva a do- vnit� do cirkusov�ho stanu . A� se ti povede bratr�m Fettucini sko�it do �e�i, vyd�lej si pen�ze t�m, �e se nech� vyst�elit z d�la. A� se t� brat�i zeptaj�, jestli m� helmu, �ekni , �e ano a pou�ij hrnec. Dostane� 478 pen�z a m��e� se vr�tit zp�t na �tes (LOOKOUT POINT) . Jdi po schodech dol� a pak st�le doprava a� do vesnice . Dojde� a� k mu�i s papou�kem na rameni. Promluv s n�m, nab�dne ti mapu za 100. Kup ji a pod�vej se na ni. Opi� si z mapy pokyny : back, left, right, left, right, back, right, left, back (dozadu, doleva, doprava, doleva, doprava, dozadu, doprava, doleva, dozadu). Na druh� stran� ulice si promluv s t�emi mu�i s krysou.

Otev�i prvn� dve�e vpravo a vstup dovnit�.Seber ku�e (CHICKEN) ze stolku vpra- vo a jdi st�le doprava a� k v�tci . Promluv s n�m a jdi ven . Jdi doprava pod oblouk (ARCHWAY), a potom znovu doprava do uli�ky (ALLEY). Tam si s tebou bude cht�t promluvit �erif Fester Shinetop.Vra� se zp�t na ulici, otev�i prvn� dve- �e po sv� prav� ruce a vstup . Tady m��e� koupit n�kolik u�ite�n�ch v�c� : me� (v reg�lu vedle pultu ) a lopatu (naho�e vedle sejfu).Popov�dej si s obchodn�- kem o me�i a o lopat�, zapla� je a jdi ven.

Jdi doleva a vstup do dve�� posledn�ch vpravo, ne� se vyjde z m�sta ven. Je to v�zen�.Promluv s v�zn�m a zjist�, �e mu smrd� z pusy. Jdi z v�zen� ven a vra� se do obchodu . Kup v�trov� bonb�ny (BREATH MINT) , jdi do v�zen� a nab�dni je v�zni.Nyn� se s n�m m��e� d�t do �e�i.Pov� ti o �lut�ch kv�tin�ch v lese a n�- co o mrkvov�m kol��i . Mluv s n�m tak dlouho, dokud nep�ijde �erif a nep�eru�� v� rozhovor. Pak opus� v�zen� a jdi na �tes a do mapy ostrova.

Jdi k domu na prav� stran� ostrova . Cestou t� zastav� troll na most�. Promluv s n�m a dej mu rybu jako m�tn�. Dojdi a� k domu, pod�vej se na ceduli p�ed do- mem,otev�i dve�e a promluv s mu�em. Mus� b�t vytrval�. Zapla� mu 30 a uka� mu me�. Nakonec t� vezme dovnit�.Pod�vej se na animovanou sekvenci - mu� t� nau�� bojovat s me�em a dozv� se , co je tajemstv� boje me�em - toti� um�t nad�vat l�pe, ne� soupe�.

Po skon�en� tr�ninku jdi na m�sto , ozna�en� jako FORK ( vlevo od cirkusu). Od t�to chv�le t� p�i pohybu po ostrov� budou zastavovat r�zn� pir�ti , s kter�mi m��e� bojovat. Nemus� se b�t, v t�chto boj�ch nikdo nezahyne. Jde p�edev��m o to, nau�it se od pir�t� pou��vat spr�vn� odpov�di na r�zn� repliky ( p��prava pro boj se Swordsmasterem). Odpov�di se ti budou hodit, tak�e ��m v�ce pir�t�, t�m l�pe. Od m�sta , ozna�en�ho jako FORK p�jde� lesem. Cestou nezapome� utrh- nout �lutou kytku (YELLOW PETULA) . Jdi podle pokyn� na map� (viz. v��e), p�i- �em� back (dozadu) znamen� na horn� okraj obrazovky. Nakonec dojde� k tabuli a ukazovateli . Oboj� si dob�e prohl�dni a potom za�ni lopatou kopat na m�st� o- zna�en�m k��em. Najde� poklad Melee Islandu -tri�ko ! Pak se vra� na FORK.

Op�t m��e� bojovat s pir�ty (po hl�ce "prepare to die"), a� ti n�kter� z nich �ekne,�e jsi u� dost p�ipraven na souboj se Swordsmasterem. To se stane a� vy- hraje� alespo� dva souboje.Pak jdi do m�sta a promluv s obchodn�kem. �ekni mu, aby �el za Swordmasterem, jestli ho m��e� nav�t�vit. Jakmile obchodn�k odejde, jdi hned za n�m. Bude� ho sledovat a� na m�sto FORK a odtud (jinou cestou, ne� k pokladu) ke Swordmasterovi. A� obchodn�k zmiz� , jdi ke Carle (Swordmaster), �ekni, �e jsi p�i�el, abys j� zabil a m��e� s n� bojovat. P�itom mus� na jej� nar�ky vyb�rat spr�vn� odpov�di . Ned� se ��ct, v jak�m po�ad� m� odpov�dat, odpov�di jsou poka�d� jin�,n�hodn� vybran� (sejfni si pozici a zkou�ej to zno- va a znova). Zde jsou alespo� n�kter� spr�vn� dvojice:

SW = Swordmaster ; GT = Guybrush Threepwood
SW : If your brother's like you, better to marry a pig.
GT : You make me think somebody, already did..
SW : My name is feared in every dirty corner of this island !
GT : So you got that job as janitor after all.
SW : I've got the courage and skills of a master swordsman !
GT : I'd be real trouble if you ever used them.
SW : I've got a long, sharp lesson for you to learn today.
GT : And I've got a little TIP for you. Get the POINT ?
SW : My tongue is sharper than any swords.
GT : First you'd better stop waving it like a feather-duster.
SW : I usually see people like you passed out on taverns floors.
GT : Even BEFORE they smelly your breath ?
SW : I will milk every drop of blood from your body !
GT : How appropriate. You fight like cow.
SW : No one will ever catch ME fighting as badly as you do.
GT : You run THAT fast ?
SW : My lost fight ended with my hands covered with blood.
GT : Your hemorrhoids are flaring up again, eh ?
SW : No one will ever catch me fighting as badly as you do.
GT : You run that fast ?
SW : Only once I met such a croward like you.
GT : He must have taught you everything you know.
SW : There are on clever moves that can help you now.
GT : Yes there are you just never learned them.
SW : Every word you say to me is stupid.
GT : I wanted to make sure you'd feel comfortable with me.
SW : My wisest enemies run away at the first sight of me.
GT : Even before they smell your breath ?
SW : I hope you have a boat for a quick escape.
GT : Why did you want to borrow one.

>> P�ipom�n�m, �e tohle ti nebude k ni�emu, pokud odpov�di nezn� tak� Guybrush Threepwood a nem� je v "z�sobn�ku" odpov�d� tak,aby je mohl pou��t.Pokud se ti poda�� nad Swordmasterem vyhr�t, dostane� 100 % bavln�n� tri�ko.

Vra� se do m�sta a kolem v�zen� projdi br�nou a jdi ke guvern�rovu s�dlu.. Po- u�ij �lut� kytky na maso a co vznikne (MEAT WITH CONDIMENT) ho� ps�m, kte�� potom usnou. Jdi do guvern�rova domu. Jdi do prvn�ch dve�� po lev� ruce a sle- duj animaci, dokud se Guybrush neobjev� ve dve��ch nad schody. Nyn� jdi do v�- zen� a dej v�zni Otisovi odpuzova� (GOPHER REPELLENT) . Dostane� za to kol�� (CAKE) . Pou�ij ho a uvnit� najde� piln�k (FILE). Jdi op�t do guvern�rova domu a vlez do d�ry pod obrazem . Za chv�li vyjde� ven s IDOLem a "promluv�" si s guvern�rem . P�i odchodu t� zatkne �erif Shinetop a aby se t� zbavil, shod� t� z mola do vody s idolem p�iv�zan�m k noze.Seber IDOL (PICKUP) a me� zap�chnut� do dna a vylez zp�t nahoru na molo.

2) ��st 2 - JAK SI OPAT�IT LO� A POS�DKU

Na molu za tebou p�ijde star� mu� z �tesu a pov� ti , �e kapit�n LeChuck unesl guvern�rku. D� ti zpr�vu od Le Chucka.Prohl�dni si ji. Jdi do Scumm Baru. Pro- mluv s hostinsk�m (bre�� v druh� m�stnosti.D� ti doporu�en� na Stanovu lod�ni- ci, kde m��e� sehnat lo�.Posb�rej v�echny korbele ze stol� (MUG), m�lo by jich b�t celkem 5. Jdi do kuchyn� a jeden korbel napl� dry�kem z barelu. Pak rychle posp�chej do v�zen�.A� se za�ne korbel s grogem rozpadat, projdi je�t� o obra- zovku d�l a potom p�elij grog do dal��ho korbele. T�mto zp�sobem doprav� grog a� do v�zen� , kde jej z posledn�ho korbele pou�ije� na z�mek a t�m osvobod� Otise.�ekni mu,�e guvern�rku unesli (KIDNAPED) a z�sk� prvn�ho �lena pos�dky. Nyn� jdi za Swordmasterem, promluv s n�m a i on p�isl�b� ��ast ve tv� pos�dce. Nyn� jd na ostr�vek u severoz�padn�ho c�pu ostrova Melee Islandu.Vylez na plo- �inu (POLE) a pou�ij ku�e(!) na kabel. T�m se p�eprav� na druhou stranu.Otev- �i dve�e a jdi dovnit�.Promluv s Meathookem. Z�skej ho do sv� pos�dky. Uzn� t� kapit�nem teprve a� si vyzkou�� tvou state�nost t�m, �e se nelekne� vra�edn�ho ok��dlen�ho ��bla (MURDEROUS WINGED DEVIL), kter�ho ti uk�e. Teatr�ln� otev�e n�kolik nedobytn�ch dve�� jak od bankovn�ho sejfu , posledn� mal� dv��ka mus� otev��t s�m. Ude� (STROKE) ��bla a t�m si Meathooka z�sk�. Nyn� m� t�i �leny pos�dky, pot�ebuje� je�t� lo�.

Jdi do p��stavu (LIGHTS) , kde najde� Stana . M�j z�jem o pir�tskou lo�. Je to tmav� lo� , kter� je zakotven� u mola nejd�l od vchodu do p��stavu. Probl�m je v tom, �e nem� dost pen�z. Zeptej se Stana, zda by ti ji nedal na �v�r.Porad� ti,�e bys mohl z�skat �v�r ve m�st� od obchodn�ka.Na odchodu ti je�t� d� svoji vizitku (BUSINESS CARD) a kompas . Jdi tedy k obchodn�kovi. Po��dej ho o �v�r. P�jde k sejfu, aby odtud vyzvedl listinu. Pozorn� sleduj, jak otv�r� sejf, ko- likr�t a na jakou stranu pohybuje p�kou (ka�dou hru je to jinak). Nakonec se rozmysl� a �v�r ti ned�. Po��dej ho, aby je�t� jednou �el za Swordmasterem. A� odejde,jdi k sejfu a otev� ho p�esn� stejn�m zp�sobem, jako p�edt�m obchodn�k, vezmi listinu a jdi zp�t do p��stavu. Stan nap�ed vyhod� cenu na 10 000. Mus� smlouvat a nakonec ti ji d� za 5 000 �v�ru,kter� m� od obchodn�ka. Jdi do do- k� - molo ve vesnici p�ed Scumm Barem. Tady se je�t� jednou sejde� se Stanem - d� ti n�jakou literaturu k lodi - a se svou pos�dkou . Nezb�v� ne� se nalodit a vyrazit hledat Monkey Island.

3) ��st t�et� - Na lodi (ON THE SHIP)

Po rozhovoru s pos�dkou jsi v kapit�nov� kajut�.Na stole vezmi pero a inkoust. Po prozkoum�n� �upl�k� u stolu najde� lodn� den�k kapit�na Toothrota, kter� si p�e�ti . Jdi po schodech a dve�mi v lev�m doln�m rohu obrazovky na palubu . Po provazov�m �eb��ku vylez na sto��r a vezmi �ernou, pir�tskou vlajku (JOLLY RO- GER). Jdi do podpalub� otvorem (HATCH) za pos�dkou. Pokra�uj dal��m otvorem do druh�ho podpalub�.Seber provaz (ROPE), otev�i truhlu vpravo a vyndej z n� v�no (FINE WINE) , otev�i sud (KEG) a vezmi st�eln� prach (GUNPOWDER) . Vra� se do prvn�ho podpalub� a dve�mi jdi do lodn� kuchyn�. Pod oknem vezmi hrnek, Otev�i sk���ku a vezmi z n� obiloviny (CEREAL) a pod�vej se na to,co jsi z�skal (PRI- ZE). Je to mal� kl��. Jdi na palubu a dve�mi do kapit�novy kajuty. Pou�ij kl�- �ek na sk��� (CABINET), vyndej malou truhli�ku , otev�i ji a vyndej z n� pap�r a sko�ici (CINNAMON STICKS).Pod�vej se na n�j - je to recept. Te� m��e� uva�it pol�vku, aby ses dostal na Monkey Island.

Vra� se do kuchyn� a do hrnce na ohni dej v�echny p��sady : sko�ici (CINNAMON STICKS), v�trov� bonb�ny (BREATH MINT),pir�tskou vlajku (JOLLY ROGER), inkoust (INK), v�no (FINE WINE), ku�e (CHICKEN) , st�eln� prach (GUNPOWDER), obiloviny (CEREAL). Na po�ad� nez�le�� . Pol�vka je hotova . Pou�ij vizitku od Stana na ohe� (RED HOT FIRE) . T�m ji zap�l� . Jdi je�t� jednou do druh�ho podpalub� a vezmi si ze sudu hrst st�eln�ho prachu . Vra� se na palubu. Zjist�, �e u� jsi u pob�e�� Mon. Islandu. Pou�ij provaz na kanon a st�eln� prach do hlavn� (CAN- NON NOZZLE) . Pak si sejfni pozici. Te� mus� zap�lit provaz (FUSE) ho��c� vi- zitkou (FLAMING MESS) a rychle , ne� doutn�k doho�� , nasadit hrnec na hlavu. Tr�nink od brat�� Fettucini se te� bude hodit. Te� u� jen po�kej , a� d�lo vy- st�el� a - jsi na Monkey Islandu.

4) ��st �tvrt� - Na Opi��m Ostrov� (ON MONKEY ISLAND)

Nejprve se objev� Herman Toothrot. Sh�n� sv�j apar�t na �es�n� ban�n� a nab�z� za n�j kl�� ke svatyni Opi�� Hlava. Objev� se na ka�d�m m�st�, kam p�ijde� po- prv�. V�dy s n�m promluv. P�e�ti si dopis na strom�, seber ban�n le��c� opod�l a jdi do d�ungle. Ocitne� se na map� Opi��ho Ostrova. Nejprve jdi na severoz�- pad, objev� kruhovou horu -z�ejm� b�valou sopku s jezerem uvnit� kr�teru. Vy- lez na n� a na severn�m okraji kr�teru, na hranici d�ungle, najde� m�sto ozna- �en� jako FORT (pevnost). Seber dalekohled, provaz a str� (PUSH) do d�la. P�i- jde Toothrot. Promluv s n�m a a� odejde , seber st�eln� prach a d�lovou kouli. Na v�chod odtud p�et�n� �eka poho�� v m�st� ozna�en�m jako RIVER FORK (soutok �ek). Je�t� d�le na v�chod , ve vyschl�m �e�i�ti, je rybn�k nebo n�dr� (POND). Tam najde� ob�en�ho mu�e s provazem v ruce.Vra� se na RIVER FORK, seber k�men a p�e�ti si dopis . P�ejdi �eku a po stupech vyjdi na plo�inu s katapultem (PRIMITIVE ART) . P�e�ti si dopis a 2x str� (PUSH) do katapultu tak, aby kl�da m��ila p��mo na tebe.Po dal��ch stupech vyjdi a� nahoru na vrchol. Str� (PUSH) do kamene na okraji . Dopadne dole na katapult a potom zas�hne ban�novn�k na b�ehu. Pod�vej se dalekohledem.Seber k�emen (FLINT) z hromady kamen� uprost�ed a jdi zp�t dol� k �ece . P�ejdi j� a jdi k n�spu (DAM) . Nasyp na n�j st�eln� prach a pou�ij k�emen na kompas. Pr����sk !! Z�val byl prora�en a voda se val� do vyschl�ho �e�i�t�. Jdi na m�sto , ozna�en� jako POND . Ob�en� mu� spadl na zem a m��e� si vz�t jeho provaz. P�e�ti si dal�� dopis.

Kousek od pl�e, kde jsi p�ist�l , je m�sto ozna�en� jako CRACK (rokle, str�). Jdi tam, pou�ij oba provazy (vyu�ij silnou v�tev - STRONG BRANCH - a hou�evna- t� ko�en - STURDY STUMP) a se�plhej a� na dno,kde le�� dv� vesla (OARS). S ni- mi se vra� na pl�, seber dva spadl� ban�ny a pou�ij vesla na lo�ku. Pluj pod- le pob�e��, a� se dostane� k druh� ��sti ostrova (ostrov je rozd�len jinak ne- pr�chodn�m poho��m) a p�ista� na pl�i . Jdi do d�ungle a na sever, kde najde� vesnici kanibal�. Vstup do n� a jdi doleva a� ke kamenn� hlav�.P�ed n� je m�sa s ovocem. Vezmi dva ban�ny a vra� se.Cestu ti zastoup� t�i kanibalov�. Promluv s nimi jak chce� - uv�zn� t� v ch��i . Zde najde� Toothrot�v �esa� ban�n�, ale zat�m ho nech b�t.Seber lebku, a najdi v podlaze uvoln�n� prkno (LOOSE BOARD). Po�oupni ho (PUSH),projdi tunelem a ute� z vesnice, dokud kanibalov� diskutuj� o tom, jestli t� maj� anebo nemaj� sn�st. Vra� se k lo�ce a p�eplav se k p�ed- n� ��sti ostrova . Jdi do d�ungle a najdi opici (MONKEY). Opice jsou v pohybu, tak�e d� trochu pr�ce ji dostihnout. A� se ti to poda��, dej j� postupn� v�ech p�t ban�n�, ��m� si ji ocho�� a ona p�jde za tebou.Nyn� jdi d�ungl� na m�sto, ozna�en� jako CLEARING (m�tina) . Je to na kruhov�m poloostrov� na v�chod� os- trova. Opice p�jde za tebou. Dojdi a� k plotu. Totem vlevo hned vedle plotu m� dlouh� v�stupky (NOSE) . Zat�hni za jeden z nich a v plotu se otev�ou dv��ka. Pus� ho a dv��ka se zav�ou. Opice to ud�l� po tob� a ty m��e� proj�t dv��ky a� k opi�� hlav�.Seber malou so�ku uprost�ed (WIMPY LITTLE IDOL) a vra� se k lo�- ce. Je� op�t do vesnice kanibal�.

Promluv op�t s kanibaly . Pou�ij repliku "Don't eat me. I'm a mighty pirate." Dej jim so�ku . Kanibalov� se zaraduj� a budou k tob� p��tel�t� a nechaj� t� prohl�dnout si vesnici. Jdi do ch��e,kde jsi byl p�edt�m uv�zn�n a seber �esa� ban�n� (BANANA PICKER). A� vyjde� ven, naraz� op�t na Toothrota. Dej mu �esa� ban�n� a kl�� k Opi�� Hlav� (MONKEY HEAD KEY) je tv�j . Vyjdi z vesnice ven a hned se vra�. Promluv s kanibaly.Vyzkou�ej v�echny ot�zky, kter� se ti nab�ze- j�. Dozv� se o kouzeln�m n�poji a ko�eni, a o navig�toru. Pod�vej se do let�- ku (LEAFLET),kter� jsi dostal spolu s ostatn�mi listinami od Stana. Dej ho do- morodc�m a dostane� od nich hlavu (co� je ten "navig�tor") a ur�itou informaci o n�hrdeln�ku, kter� m� hlava na sob�. Vra� se k lo�ce a je� na pl� u poloos- trova. Dojdi k opi�� hlav� (opice je�t� st�le dr�� v�stupek) a jdi doprava k opi��mu uchu.Pou�ij kl�� k opi�� hlav� na ucho. Vejdi dovnit� do obrovsk� opi- �� hlavy. Pou�ij hlavu - navig�tora. Jednodu�e jdi v�dycky t�m sm�rem, kam se hlava bude d�vat.T�mto zp�sobem dojde� za chv�li k lodi duch� - skr��i kapit�- na LeChucka.

5) ��st p�t� - Lo� duch� (THE GHOST SHIP)

P�ed vstupem na lo� pot�ebuje� n�hrdeln�k . Promluv s hlavou - navig�torem a �ekni j� o n�j . Nebude cht�t o tom ani sly�et . Mus� se sna�it a moc prosit, aby ti ho p�j�ila . A� ho bude� m�t, m��e� j�t na lo� . N�hrdeln�k zp�sob�, �e bude� neviditeln� a duchov� ti neubl��.Nejprve jdi do podpalub� otvorem (HAT- CH) vpravo od vesel�c�ch se duch� . Nev��mej si sp�c�ho ducha a projdi d�l do- prava do skladi�t� . Seber ku�e-ducha, abys z�skal jeho p�rko (GHOST FEATHER). Vra� se ke sp�c�mu duchovi,dojdi k jeho noh�m a po�imrej ho na chodidlech p�r- kem . Duch upust� n�dobu s grogem, seber ji a jdi zp�t na palubu. Jdi doleva, otev�i dve�e a vstup do LeChuckovy kajuty . Pou�ij kompas na kl�� na zdi. Jdi zp�t do skladi�t�, kde jsi na�el ku�e-ducha.Pou�ij kl�� na poklop, otev�i ho a vstup dovnit�.N�dobu s grogem (JUG O'GROG) pou�ij na tal�� (DISH). A� se krysa napije, ztuhne a ty si m��e� vz�t kousek mazadla ze sudu za n�. Vra� se na pa- lubu a pou�ij mazadlo na dve�e vpravo . Otev�i je a jdi dovnit�. Ze zdi seber n��ad� duch� (GHOST TOOLS) a jdi op�t do skladi�t� s duchov�mi zv��aty. Pou�ij n��ad� na bednu (GLOWING CRATE) . Pod�vej se dovnit� a vezmi si kouzeln� ko�en (VOODOO ROOT). Opus� lo� duch� a jdi doleva. Dostane� se skokem do vesnice.

Promluv s kanibaly. Ne� p�iprav� kouzeln� lektvar, m��e� promluvit s t��hlavou opic� (ale nic se od n� nedozv�). A� dostane� lektvar,jdi z vesnice pry�. Do- stane� se hned do jeskyn� , ale - lo� duch� je pry� ! Promluv si se zbyl�m du- chem, dozv� se, �e v�ichni odjeli do kostela na Melee Islandu na svatbu kapi- t�na LeChucka s unesenou guvern�rkou.Pak se objev� tvoje pos�dka nebo Toothrot (v p��pad� �e sis potopil lo� neopatrn�m zach�zen�m s katapultem u RIVER FORK) Promluv s nimi a s nimi tak� odjede� na Melee Island.

6) ��st �est� - KONEC HRY.

Jsi ve vesnici, na molu v doc�ch. Jdi do kostela,kde se odb�v� svatba. V�echny duchy, kter� cestou potk� , post��kej kouzeln�m lektvarem z l�hve (ROOT BEER BOTTLE) , kterou m� od kanibal� . Vra� do kostela (mezi obchodem a v�zen�m) a p�eru� svatbu (hl�ka : "STOP THE WEDDING !"). A� se odbude rozhovor, pokus se LeChucka post��kat,ale kapit�n bude rychlej�� a nat�hne t� svou p�st�, a� pro- let� p�es cel� ostrov a� do dok�,kde �pln� rozbije� automat na n�poje. Vyhrab se na nihy, seber l�hev,kter� vypadla z rozbit�ho automatu (ROOT BEER) a rych- le ji pou�ij na kapit�na LeChucka.

Vychutnej si z�v�re�n� oh�ostroj a shled�n� s p�vabnou Marlou guvern�rkou. Na jej� posledn� ot�zky m��e� odpov�d�t jak chce�, v�sledek je v�dy stejn�...

ZDROJ: www.cheater.cz