Ak�n� - Adventury - Plo�inovky - Puzzle - Logick� - Z�vodn� - Sex - Simul�tory - Sportovn� - Strategie
��st 1. - Largo Embargo

Za��n� na most� . Jdi doprava . Vyb�hne proti tob� Largo Embargo a vr�t� t� zp�t. Po dialogu se vra� na za��tek mostu a seber lopatu . Jdi doprava do mapy ostrova. Jdi k mo��lu (SWAMP). Pou�ij (USE) rakev jako lo�ku a plav doprava a� do lebky . V m�stnosti seber prov�zek (STRING) ze stolu a pod�vej se (v�ckr�t) do d�b�nu (JAR) , a� najde� ASHES-TO-LIVE . Pokus se ho vz�t a pak bude� moci proj�t doprava do druh� ��sti m�stnosti. Promluv si s Mrs. Mojo Woodoo o ASHES -TO-LIVE a o tom, jak se vyr�b�j� woodoo figurky (DOLL). Dostane� od n� recept s ingrediencemi - vlasy , kus od�vu, t�ln� tekutinu, kosti . Vra� se do p�edn� m�stnosti, pou�ij rakev a jdi zp�t do mapy a na h�bitov (CEMETERY). Jdi k hro- b�m (GRAVES) vzadu na kopci . Prvn� v �ad� je hrob Largova d�de�ka - pou�ij na n�j lopatu a najde� kosti.Vra� se do mapy a jdi na pl�. Tam seber klacek, jdi do mapy a do m�sta (WOODTICK).Jdi ke kartografovi Wallymu (druh� d�m od mostu) a dej se s n�m do �e�i. Po�kej, a� odlo�� monokl a seber ho. Vezmi list pap�ru z hromady v pop�ed� a jdi ven.

Jdi dol� k lodi , na kter� je bar Bloody Lip (vch�z� se tam poklopem uprost�ed lodi - HATCH). Ty si ale v�imni t�� osv�tlen�ch oken na p��di lodi . Prvn�m z nich se dostane� do kuchyn�.Seber n�� na stole a oknem opus� lo�. Jdi na lo� �pln� doleva , kde najde� za pultem "recep�n�ho" a na zemi mal�ho alig�torka (Pegbiter). P�e��zni mu no�em provaz a ten mal� bastard ute�e pry� -a recep�n� odkulh� za n�m . Prozkoumej Pegbiterovu misku a najde� kousky s�ra. Jdi nahoru po schodech do Largova pokoje a ze stolu mu seber paruku.Largo p�ijde a vyhod� t� ven. Jdi z lodi ven a doprava k lodi se t�emi n�mo�n�ky.

Vezmi k�bl, kter� vis� pod nimi. Jeden z nich ti sice bude br�nit,ale po kr�t- k�m rozhovoru si ho bude� moct vz�t . S n�mo�n�ky mluv tak dlouho , a� od nich dostane� minci . Otev�i bednu , pou�ij na n� klacek, na klacek p�iva� prov�zek a do bedny dej kousky s�ra.Jdi ven z obrazovky a hned se vra�. Krysa bude �r�t s�r, zat�hni za prov�zek (USE), otev�i bednu a vezmi si krysu.

Nyn� jdi dol� do baru Bloody Lip . Promluv s barmanem, dokud nep�ijde Largo na pan�ka. Potom plivne na st�nu.A� odejde, pou�ij pap�r na slinu na zdi. Jdi ven a oknem do kuchyn� a dej krysu do hrnce s pol�vkou (VISCIOSUES).Vra� se k bar- manovi a pohovo� s n�m o pol�vce . Odejde , aby ti ji p�inesl . Vyhod� kucha�e a nab�dne ti jeho m�sto. Vezmi to a dostane� t�denn� v�platu p�edem. M�sto va- �en� ov�em opus� kuchyni oknem.

Jdi do mapy a do mo��lu a naber do k�blu bahno . Vra� se do m�sta a do Largova pokoje. Pou�ij k�bl s bahnem na dve�e a ukryj se za z�st�nu vlevo. A� si p�jde Largo d�t vy�istit �aty, sleduj ho (k lodi se t�emi pir�ty) a vyslechni rozho- vor. Vra� se do Largova pokoje,zav�i dve�e a najde� na nich l�stek z �ist�rny. Seber ho, odevzdej v �ist�rn� a dostane� Largovy �aty (nediv se, kdy� to bude i velmi zvl�tn� kus od�vu !).Jdi ven z m�sta, do mo��lu a k Mrs. Mojo Woodoo. Odevzdej j� v�echny �ty�i ingredience (paruku, od�v, slinu a kosti) a dostane� Woodoo panenku Larga Embarga a n�jak� �pendl�ky. Vra� se do m�sta a jdi rovnou do Largova pokoje. Pou�ij �pendl�ky na woodoo panenku a pod�vej se na animaci. Jdi do mapy a na poloostrov (PENINSULA).Jdi do lodi a promluv s kapit�nem Dre- adem. Dej mu Wallyho monokl a potvr�, �e m� dost pen�z na pron�jem lodi.

��st 2. - �ty�i d�ly mapy

Na palub� seber pytl�k od papou���ho krmen� a jdi do dve��.Promluv s kapit�nem Dreadem a on ti �ekne, kam m��e� jet. Vyber si na map� ostrov PHATT.Po animaci se octne� ve v�zen�.Odkryj matraci (PICK UP MATTRESS) a seber kus d�eva. Pod�- vej se na kodtru v rohu a pou�ij d�evo na holenn� kost . Kost pou�ij na psa a z�sk� tak kl�� od cely. Odemkni si a pod�vej se na polici. Seber tam dv� o- b�lky . V ob�lce MANILA ENVELOPE najde� sv�j invent�� (volbou OPEN) a v ob�lce GORILLA ENVELOPE najde� ban�n a fla�inet . Jdi ven z v�zen� a dej se doprava. Jdi k ryb��i na molu a promluv si s n�m.Vytahuj se, �e jsi nejlep�� ryb�� (Mr. Fisherman) , potom jdi doleva do knihovny. Pod�vej se vlevo na stolku na model maj�ku . Otev�i ho a seber z n�j �o�ku (LENS) . Promluv s knihovnic� a nech si vyplnit legitimaci,aby sis mohl p�j�ovat knihy (TEMPORARY CARD). Vlevo v kata- logu si vyber 3 knihy.Pod "A" knihu pod heslem "Ashes", pod "D" knihu pod hes- lem "Disaster" o potopen�ch lod�ch a jakoukoliv t�et� knihu (3 knihy = limit). P�i v�b�ru knihy pou�ij volbu :"Hmm, I better remember this book". Jdi ke kni- hovnici, aby ti vybran� knihy p�j�ila. Nyn� se vra� k v�zen� a pokra�uj doleva po dlouh� cest�, a� dojde� na mapu ostrova PHATT. Jdi do m�sta ozna�en�ho jako MANSION . Vejdi do dve�� a jdi nahoru po schodech . Zastav� t� str�n�. Namluv mu, �e si t� spletl s tv�m bratrancem (my coussin Guybrush) a potom, �e ho�� v kuchyni (fire in the kitchen) . On odejde a ty m��e� j�t nahoru . Pou�ij t�et� knihu na kihu, kterou m� sp�c� guvern�r na b�i�e.Po kr�tk� animaci je Guybrush vym�n�.Jdi ven, do mapy a zp�t do m�sta (Wharf).Jdi do ulice s knihovnou a jdi do prvn� ulice vlevo (ALLEY).Pod�vej se na hru a potom sleduj hr��e a� do dru- h� uli�ky. Ukryt za bednami sleduj, co se bude d�t. Pak jdi ke dve��m a pou�ij volbu OPEN na ok�nko (SLOT) ve dve��ch.T�ikr�t po sob� spr�vn� odpov�z na hes- lo a dozv� se ��slo, kter� vyhraje . (Syst�m odpov�d� je dost jednoduch�, ale kdy� se ti ho nepovede odhalit , pod�vej se na konec tohoto n�vodu) Vra� se do prvn� uli�ky k rulet� , vsa� ��slo a vyhraje� . Jdi znovu do druh� uli�ky pro ��slo a zp�t . Postupn� takto vyhraj pozv�nku na p�rty (invitation), pen�ze a pouk�zku na pr�zdniny. Jdi doprava na Dredovu lo� a je� na ostrov BOOTY.

Na ostrov� 'BOOTY' jdi nejd��v do obchodu vlevo (antikvari�t) a nakup v�echno, co p�jde - lodn� roh, let�k o papou�kovi, pta�� pero, kola, pir�tsk� klobouky, Elvisovu desku , pilu . Pou�ij pr�zdn� s��ek od papou���ho krmen� na h�k , kde visel let�k . Potom je�t� kup papou�kovo zrcadlo a jdi si promluvit s prodava- �em o map�, kterou m� na stole . �ekne ti, co za n� chce. Jdi ven a p�es ulici do obchodu s kost�my.Obchodn�kovi uka� pozv�nku na p�rty a on ti d� kost�m.Moc se nediv, sbal ho,jdi ven a po��d doprava, tak dlouho, dokud nep�ijde� do mapy ostrova. Pak jdi do "mansion". Str�n�mu , kter� m� masku ducha kapit�na Le- Chucqa uka� pozv�nku a on t� - po p�evle�en� do kost�mu pust� d�l.A� p�ijde� k s�dlu, obejdi ho k zadn�m dve��m. Str� (PUSH) do popelnice.A� ti p�ijde kucha� vynadat, ute� kolem domu , on pob�� za tebou . Ob�hni cel� d�m kolem dokola a otev�en�mi dve�mi vejdi do kuchyn� . Z hrnce na stole vezmi jednu rybu a jdi ven.Ignoruj kucha�e a on zaleze do kuchyn�.Obejdi d�m a vstup hlavn�mi dve�mi. Na obraze vpravo seber kus mapy a jdi ven. Zahradn�k se psem t� chyt� a dove- dou ke guvern�rce. Mluv s n� tak dlouho, a� vezme mapu a hod� ji z okna. (pou- �ij v�tu se slovem "bufoon") . Jdi ven a zkus mapu sebrat . A� ulet� p�es cel� ostrov, jdi zp�t do guvern�r�ina pokoje a seber ze zdi veslo. Jdi ven, promluv na psa,seber ho a odejdi od domu vpravo do mapy ostrova. Jdi rovnou na Dredovu lo� a vra� se na ostrov PHATT.

Jdi na molo k ryb��ovi a dej mu rybu. Uzn�, �e prohr�l a d� ti tvou v�hru (ry- b��sk� prut...). Vra� se na lo� a na ostrov BOOTY.

Jdi kolem antikvari�tu doleva a dojde� na mapu ostrova . Jdi na �tes (CLIFF) a pod�vej se dol�.Uvid� mapu, p�ichycenou na v�stupku. Pou�ij ryb��sk� prut. A� ji bude� vytahovat nahoru,p�ilet� blbej pt�k,sebere ji a odnese na velk� strom uprost�ed ostrova . Jdi do mapy a k velk�mu stromu (BIG TREE) . Je na n�m �ada otvor�. Do druh�ho otvoru odspoda pou�ij veslo a zkus j�t nahoru. A� se probe- re�, seber zlomen� veslo, jdi na Dredovu lo� a je� na ostrov SCAB.

Jdi nejd��v do prvn�ho domu za mostem - truhl�� . Dej mu zlomen� veslo a on ti ho oprav�. Pak jdi k Wallymu kartografovi a dej mu �o�ku z modelu maj�ku. Pou- �ije j� jako monokl a ty m��e� j�t ven. Jdi do baru a po��dej barmana o n�co k pit�.Vezmi si postupn� v�echny t�i n�poje a barman ti p�id� zdarma sm�n� br�- ko. Pou�ij ban�n na metronom na pi�nu a potom seber opici Joja. Jdi ven z baru a jdi doleva nahoru ke t�em pir�t�m . Pou�ij pilu a prvn�mu pir�tovi zprava u- ��zni d�ev�nou nohu.Odejdi z obrazovky - pir�t se probud� a za�ne volat dokto- ra. Jdi doprava k truhl��i.Nen� doma, proto�e �el spravit pir�tovi nohu. Vezmi kladivo ze zdi a h�eb�ky pod ponkem. Jdi doprava do mapy ostrova a na Dredovu lo� a je� na ostrov BOOTY.

Jdi doprava do Stanova obchodu.Za�ni se zaj�mat o rakve (COFFIN).Stan ti jednu p�edvede a dokonce vleze dovnit�. Rychle zaklapni v�ko (CLOSE COFFIN) a pou�ij na rakev h�eb�ky . Pak jdi za pult a ze zdi seber kl�� (CRYPT KEY) . Jdi ven a doprava , na sout� v pliv�n�. Zatrub na lodn� roh a a� pir�t odb�hne , rychle p�estav praporky (PICK THE FLAG). A� se vr�t�, promluv si s n�m a udej n�jak� jm�no . Pou�ij �lut� n�poj na modr� a z v�sledn�ho zelen�ho n�poje trochu upij br�kem . Postav se na stratovn� ��ru a p�iprav se. V�imni si posledn�ho div�ka napravo . A� mu za�ne vl�t ��l, uv�zan� kolem pasu, znamen� to, �e fouk� v�tr. Rychle plivni a vyhraje�.Z�sk� cenu a m��e� odej�t doleva do antikvari�tu. Po kr�tk�m rozhovoru prodej cenu antikv��i za 6 000,-. Jdi ven a doprava ke kapi- t�nce Kate. Pod�vej se do knihy o vrac�ch na sou�adnice vraku Mad Monkey,kter� chce� nal�zt . Zapi� si je. Promluv s Kate a pronajmi si od n� lo�. Na map� ji uka� m�sto (podle zapsan�ch sou�adnic), kam chce� dojet.Na lodi,na dotaz Kate, �ekni, �e se chce� pod�vat dol� na vrak (Dive down into the sea). Na dn� vezmi hlavu opice z p��d� potopen� lodi, p�ejdi doleva a zatahej (POOL) za provaz od kotvy. Kate t� vyt�hne a doprav� zp�t na ostrov BOOTY.Je�t� s n� promluv, abys od n� dostal vizitku, a potom jdi do antikvari�tu a vym�� opi�� hlavu za prvn� ��st mapy. Jdi ven,do mapy ostrova a k velk�mu stromu (BIG TREE). Pou�ij opra- ven� veslo na otvor ve strom�.Vystup na n�j, seber p���ku za sebou a pou�ij na d�ru p�ed sebou.. A� bude� naho�e, jdi nejprve do horn�ho dome�ku s dalekohle- dem. Seber dalekohled a sestup do spodn�ho dome�ku. Jak v hromad� pap�r� naj�t tu spr�vnou mapu ? Pou�ij na to psa. A� ti pod� mapu, ute�e dom�, a ty se vra� na Dredovu lo� a je� na ostrov SCAB.

Na ostrov� SCAB se vydej na h�bitov . Vpravo uvid� dv� hrobky a jednu kryptu. Jdi ke krypt� , pou�ij kl�� a vejdi dovnit� . Nyn� se pod�vej do knihy Famous Pirate Quotations, p�e�ti si n�pisy na rakv�ch (LOOK AT), a jednu z nich se ti poda�� otev��t. Seber popel (ASHES) z rakve a jdi pry� . P�es mapu ostrova jdi do mo��lu.Doje� za Mrs. Mojo Woodoo, dej j� popel a knihu recept� woodoo a ona ti d� Ash-2-Life.Vra� se op�t na h�bitov. Jdi do krypty a pod�vej se (LOOK) do otev�en� rakve. Pou�ij Ash-2-Life na popel na dn� rakve.Mrtv� kucha� na chv�li ob�ivne. �ekni mu , �e je mrtev , �e byl zavra�d�n . �ekne ti, �e nem� v hrob� klid, proto�e ho zabili d��v, ne� mohl vypnout plyn. Mluv s n�m tak dlouhu, a� ti d� kl��. Jdi ven, do mapy a na pl� (BEACH) na druh� stran� ostrova. Jdi do domu (pou�ij kl�� od mrtv�ho kucha�e) a uvnit� (USE KNOB) vypni plyn, aby ohe� p�estal ho�et. Jdi ven, vra� se na h�bitov k mrtv�mu kucha�i, znovu na n�j po- u�ij Ash-2-Life , �ekni mu , �e jsi v�echno vy��dil a on ti d� t�et� kus mapy. Vra� se na lo� a je� na ostrov PHATT.

Na ostrov� PHATT pou�ij obr�zek Kate na vyhl�ku na zdi (Wanted Guybrush Thr.) a odejdi na lo�.P�ijde Kate a str�n� ji odvede do v�zen�. Jdi za n�, z police seber ob�lku s jej�mi v�cmi a otev�i ji. M� l�hev se zbytkem grogu. Jdi ven a doprava kolem knihovny , po��d d�l, a� dojde� do mapy ostropva. Jdi k vodop�du (WATERFALL). Vyjdi nahoru na kopec, na pumpu pou�ij opici a tak zastav� vodo- p�d.Odkryje se tak jeskyn� u paty vodop�du. Vstup do n� a projdi tunelem a� na mal� ostr�vek. Vyjdi po cest� k dome�ku (COTTAGE), otev�i dve�e a jdi dovnit�. Za�ni s mu�em sout�it v pit� . A� p�inese tv�j n�poj a odejde pro sv�j, seber pit� ze stolu (PICK UP MUG) , vylej ho ke stromu u zdi (USE) a nalej do hrnku grog z l�hve od KATE (op�t volbou USE) . Mus� to stihnout , ne� se mu� vr�t�. A� mu� ztuhne , pou�ij zrcadlo na zrcadlo na zdi a jdi do prav�ho doln�ho rohu m�stnosti.Otev�i okno (OPEN) vedle dve�� a jdi dve�mi ven. Pod�vej se na n�pis na so�e , pou�ij na n� dalekohled a dob�e si zapamatuj na kterou cihlu paprsek sv�tla uk�zal. Seber dalekohled, vejdi do dome�ku, jdi doleva ke zdi a stiskni (PULL) spr�vnou cihlu . Propadne� se do podzem� , kde m��e� sebrat posledn�, �tvrt� d�l mapy od kostlivce ve van�. Tunelem projdi na pl�, po cest� do mapy ostrova, klikni na Dredovu lo�, a je� na ostrov SCAB.

Jdi k Wallymu kartografovi a dej mu ��sti mapy , aby ji opravil . Po�le t� pro n�poj l�sky k Mojo Woodoo. Dojdi tam - p�es mo��l - �ekni j�, �e t� pos�l� Wa- lly a dostane� ta�ku a instrukce k pou�it� n�poje . Pod�vej se do ta�ky (LOOK AT) a vra� se do m�sta k Wallymu. P�e�ti si vzkaz na stole, �e ho unesl LeCuck a vra� se do mo��lu. Prohl�dni si bednu (CRAT). Otev�i ji, vlez do n� (USE)...

��st 3. - LeChuckova Pevnost

Jdi doprava, potom po schodech nahoru, do dve�� a st�le doprava, a� p�ijde� do v�zen�.Pod�vej se do spodn� cely (LOOK AT) a najde� tam Wallyho.Promluv s n�m, �ekne ti, kde najde� kl�� od v�zen�. Vra� se po schodech do m�stnosti se t�emi v�klenky s kostmi. Pod�vej se na pap�r , kter� jsi pou�il na Largovu slinu. Je na n�m p�se� . Ka�d� ze �ty� slok popisuje , jak maj� kosti na sebe navazovat. ( HEAD = hlava, LEG = noha, ARM = ruka, HIP = ky�el, RIB = �ebra ) . P�e�ti si prvn� sloku a stiskni (PUSH) ty kosti , jejich� sestava odpov�d� prvn� sloce. Projdi pr�chodem . Stejn�m zp�sobem potom postupn� pou�ij dal�� t�i sloky. A� projde� �tvrt�m pr�chodem,octne� se (pokud jsi postupoval spr�vn�) v m�stnosti s nedobytn� vyhl�ej�c�mi dve�mi s mnoha z�mky . Jednodu�e je otev�i (OPEN) a vstup dovnit�.Vlevo na zdi uvid� kl�� od v�zen�. Seber ho a LeChuck t� chyt�. A� se stebou bude bavit ve v�zen�, d�vej mu nesmysln� ot�zky , p�estane ho to bavit a odejde. Nyn� pu�ij br�ko (CRAZY STRAW) na zelen� n�poj, abys mohl pli- vat. Vpravo na zdi je �t�t (SHIELD) . Mus� zas�hnout jeho horn� roh , aby se slina odrazila a nakonec zhasnula sv��ku . Octnete se s Wallym ve tm� . A� se objev� invent��, pou�ij sirky (MATCHES), abys zjistil, kde vlastn� jsi...

��st 4. - Dinky Island

Jdi doprava , kde pod p��st�e�kem najde� Hermana Toothrota . A� se t� zept� na barvu stromu , vyst��dej postupn� v�echny mo�n� i nemo�n� barvy , kter� se ti budou nab�zet, a� se nakonec nab�dne odpov��:"ALL COLOURS". Ta je spr�vn�. Jdi doprava a pod�vej se na destila�n� p��stroj (STILL). Na zemi u n�ho najde� s- klenku na Martini a kramli (CROWBAR). Ob� v�ci seber. Pod�vej se je�t� d�l do- leva. Najde� tam l�hev, zpola vyplavenou mo�em na b�eh. Rozbij ji o sk�lu (USE BOTTLE ON ROCK) . Nyn� se vra� a prozkoumej sud pod papou�kem. A� ho otev�e�, najde� v n�m su�enku,kterou dej papou�kovi. On ti za to poskytne jistou infor- maci . Naber do sklenky mo�skou vodu (USE MARTINI GLASS ON OCEAN) a pak ji po- u�ij na destila�n� p��stroj , abys z�skal �istou vodu bez soli . Jdi doleva po pl�i, a� najde� vstup do d�ungle a jdi tam. Na prvn� k�i�ovatce jdi doleva a� dojde� ke stromu, na kter�m vis� pytel. Pou�ij na n�j rozbitou l�hev a vypadne krabice se su�enkami.Seber ji a vra� se na k�i�ovatku.Nyn� jdi nahoru a dojde� k bedn� s provazem . Seber provaz a pou�ij kramli (CROWBAR) na otev�en� bedny. Uvnit� najde� dynamit - sebrat. Nyn� jdi doprava na v�chod p�es dv� obrazovky, a� dojde� k dinosaurovi.P�ilet� papou�ek a sedne si na dinosaura.Pou�ij sklen- ku s vodou na krabici se su�enkami a z�sk� dv� su�enky . Jednu dej papou�kovi a on ti porad� kudy d�l.Jdi na sever op�t p�es dv� obrazovky k hromad� kamen�. Op�t p�ilet� papou�ek, dej mu posledn� su�enku a on ti porad�, abys �el na do- prava na v�chod k velk�mu X. A� tam dojde�, p�ijde Toothrot a �ekne ti, �e jsi mohl pou��t jeho zkratku . Vezme t� do sv� ch��e na pob�e�� a ty potom odejdi doprava, abys pou�il jeho zkratky :-)). U velk�ho X pou�ij lopatu na X, potom pou�ij sirky na dynamit a dynamit na vykopanou j�mu. Po kr�tk� animaci pou�ij provaz na kramli a oboj� na v�tev naho�e na okraji d�ry (USE ROPE&CROWBAR WITH TWISTED RODS). A� se v�tev uvoln�, spadne� dol� do tmy.

Najdi vyp�na� a rozsvi� (USE LIGHT SWITCH) . Zjist�, �e stoj� p��mo p�ed Le- Chuckem. A� si s n�m promluv� a a� t� trochu pomu��nkuje, bude� znovu v m�st- nosti s rozbitou truhlou. V trosk�ch najde� l�stek,seber ho a jdi po��d dopra- va a� nakonec tunelu a pak do dve�� a p�ijde� na o�et�ovnu s kostlivci.(LeCuck t� bude co chv�li otravovat a pomoc� woodoo panenky p�e�arov�vat z m�stnosti do m�stnosti, ale nenech se t�m zm�st) . Prohl�dni si kostlivce a vezmi lebku otce.Jdi doprava a z odpadkov�ho ko�e vyndej gumov� rukavice (SURGICAL GLOVES) a ze �upl�ku injek�n� st��ka�ku (MEDICAL DRAWER).Vra� se na chodbu, jdi o jed- nu m�stnost doleva a vstup do dve�� . Je to skladi�t� . Otev�i bedny na zemi a najdi a seber postupn� : bal�nek, woodoo panenku a l�hev piva. Jdi ven, op�t o jednu m�stnost doleva a do dal��ch dve��.Pou�ij ob� rukavice a bal�nek na bom- bu s plynem a jdi k rozbit�mu automatu na grog. Stiskni vrace� minc� (USE COIN RETURN) a vypadne mnce. P�ijde LeChuck , aby ji sebral. A� se sehne, �kubni za jeho spodky (PULL UNDERWEAR) a vezmi mu je . Vra� se do t�to m�stnosti , znova stiskni vrace� minc� a a� LeChuck p�ijde , pou�ij na n�j kapesn��ek od Stana (USE HANKIE WITH LECHUCK). B� k v�tahu, stiskni tla��tko a vstup do v�tahu.A� se objev� LeChuck,stiskni p�ku (USE LEVER) a zav�raj�c� se dve�e usk��pnou Le- Chuckovy vousy. Seber je, otev�i dve�e a vyjdi ven. Nyn� v klidu ud�lej n�sle- duj�c�: do ta�ky od Mrs.Mojo Woodoo (JUJU BAG) dej postupn� (pomoc� volby USE) woodoo panenku, lebku, LeChuckovy vousy a spodky a posmrkan� kapesn��ek. Takto vyrob� LeChuckovu woodoo panenku podle receptu Mrs. Mojo Woodoo.

Vra� se do v�tahu , stiskni p�ku a sje� zase dol� a vyhledej LeChucka . Rychle pou�ij woodoo panenku s injek�n� st��ka�kou. A� LeChuck odejde,jdi za n�m a a� ho najde� , bude� s n�m mluvit . Vyber v�tu : "I wonder what would happen if I tore the leg off this doll." Utrhne� panence nohu a s LeChuckem je konec. Po- ��d� t�, abys mu sejmul masku. Bez obav to ud�lej ( "Oh, all right, I'm coming over").S p�ekvapen�m zjist�, �e je to tv�j bratr. Pak u� odpov�dej, co chce�, ke "��astn�mu konci" se dobere� tak jako tak. Je sice bez velk�ch animac�, ale zato opravdu p�ekvapiv� !!

KON���C

>> Heslo pro z�sk�n� ��sla na ostrov� PHATT: pamatuj si, kolik prst� jsi vid�l nejd��ve, a toto ��slo odpov�z. P�. "Kdy� dva prsty je p�t, kolik je �ty�i prsty ?". Odpov�� je : "dva".

ZDROJ: www.cheater.cz