Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Kdyby nebyla tak bohat� historie ur�it� by chyb�lo hodn� dobr�ch her a Fields Of Glory by nikdy nevy�el. Mo�n� by ani neexistovala firma Microprose. Sta�� zm�nit jen jednu drobnou v�c v historii a v�e m��e b�t jinak. Napoleon pat�il mezi ty, kte�� psali historii, i kdy� ne v�dy podle jejich p�edstav. Fields Of Glory pat�� mezi v�le�n� strategie. Va��m �kolem je zni�it nep��tele a dostat se na druhou stranu. Hra obsahuje skute�n� bitvy jako bitva u Watrloo. M�te tak� na v�b�r, zda chcete historick� nebo voln� boj. V historick�m boji jsou jednotky rozestav�n� p�ibli�n� podle skute�nosti, zat�mco ve voln�m boji jsou vyrovnan� naproti sob�. M��ete si i zvolit, za jakou stranu chcete hr�t. Jestli za Francouze, N�mce nebo Angli�any z�le�� na misi.

Autor: 
Fields of Glory
V�robce: Microprose 
Vyrobeno: 1993 
Syst�m: 486 
Velikost: 5,90mb 
Hodnocen�: 96% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard