Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Podnikatelsk� simul�tor. I tak by se dala nazvat tato sv�r�zn� hra, ve kter� nikdo nez�stane such�. P�ece je to tak jednoduch�, sta�� m�t kapit�l, zak�zky, spolehlivou lo� i s pos�dkou a m��ete vyd�l�vat mokr� pen�ze. Ne�li se vyd�te na mo�e se sv�m ne moc nov�m trajektem, mus�te si vytvo�it firmu, vybrat obt�nost a po�et oponent�. A� se dostanete p�es tento �vod, �ek� v�s n�kup trajektu. Aby to nebylo tak jednoduch�, m�te pro za��tek pouze �ty�i miliony dolar�, kter� v�m mus� vysta�it na n�kup jedn� rozpadl� lodi a na pozd�j�� opravu spolu s dopln�n�m paliva. Vyberete si zak�zku, oprav�te lo�, dotankujete a m��ete vyrazit. Zd� se to snadn�, ale probl�m tkv� v tom, �e z p��stavu mus�te odplout b�hem n�kolika minut a nesm�te nabourat. Kdy� se cestou vyskytne probl�m s trajektem uv�znut�m na n�jak� p�ek�ce, jako jsou t�eba kry, mus�te lo� dostat do bezpe�� v �asov�m limitu. Jestli�e spln�te tyto �koly stane se z v�s nejbohat�� �lov�k na Zemi. Pokud ne nezoufejte, je to jen hra.

Autor: 
Ports of Call
V�robce: Aegis International 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 486 
Velikost: 850kB 
Hodnocen�: 95% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard