Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

� � � �Quest for Glory 4 ( nyn� ji u� budeme ��kat QfG4 ) vy�lo l�ta p�n� 1993 a� 1995. Pro� pr�v� a�? P�ed rokem 1995 se hry u v�ech firem prod�valy na 3.5� disket�ch, kde jste mohli naleznout sice skvostnou SVGA hru, ale tak� hru dosti padavou s mno�stv�m chyb, kter� tak�ka zabra�ovaly hru dohr�t a� do konce. U t�to hry jist� ka�d� vzpomene moment, kdy m�te z�skat jeden ritu�l od mnicha v ba�in�. Ne� se k n�mu ale dostanete, hra V�m nap�e 10x Error a spadne. S k��kem po funuse (rok 1995) se za�ali prod�vat verze t�to hry na CD, kde jste ji� m�li n�dhernou hudbu podporovanou velik�nem Soud Blaster, pln� a profesion�ln� namluven� dabing a hlavn� s�rii opravn�ch patch�, se kter�mi se hra zdokonalila a mnoho hr��� dos�hlo c�le. Tyto patche najdete i na old-cans. Celou hru navrhli man�el� Corey a Lori Cole a s p�vodn�m zvukem si jako v�dy hr�l Mark Seibert. V roce 1996 se ke h�e dostala koupit (nejbl�e v�ak v sousedn�m N�mecku) p��ru�ka, se kterou jste hru dohr�ly velice snadno a rychle. Jak �el �as, hra upad�vala v zapomn�n�. K sv�tlu sv�ta ji zase p�ivedl Andrej Anastasov a redakce �asopisu SCORE, kter� hru nav�c p�elo�ilo a podalo ji jako p��lohu k �asopisu Score �.63. K dne�n�mu datu se d� sehnat jen na r�zn�ch Abandonware a hlavn� na old-cans. Pouze v�ak DOS verze o rozloze 14MB m�sta na disku. Je�t� snad k za��tku dopln�m, �e hra m�la vyj�t o n�kolik let d��ve jako t�et� d�l. Nicm�n� auto�i se rozhodli o odklad a vlastn� d�ky jim za to. Podle m� je hra QfG 4 nejlep�� z cel� p�ti d�ln� s�rie.

� � � �Pus�me se ale do p��b�hu. Po ne moc zrovna kr�sn�m videu se dost�v�te do jak�si nezn�m� a chladn� jeskyn� pln� kostlivc�. Po chvilce se ale zorientujete a zjist�te v�e pot�ebn� pro pln�n� �kol�. Jako hlavn� je tu, v kraji Mord�via, nasb�rat 6 ritu�l� pro o�iven� temn�ho p�na, kter�ho chce vyvolat sli�n� up�rka Katrina a takov� hnusn� vamp��i zombie Ad Avis. Jen pro nezasv�cen� �eknu, �e Ad Avis je temn� kouzeln�k z druh�ho d�lu QfG, kde jste ho zabily. Mimo jin� V�m samo sb�r�n� amulet� ukl�d� r�zn� �koly nav�c. Ale jestli se chcete dostat do konce jako mist�i s pln�m po�tem bod�, je nutn� je vyplnit. Budete se pot�kat s obludy nejr�zn�j��ho kalibru, od mal�ho ale z�ke�n�ho a krvav�ho kr�li�ka a� po ob�� Wywerny. Bude se koupat a milovat s kr�snou rusalkou, v noci vykr�dat hrobe�ky zl�m a siln�m duch�m, po��d kl�bosit s polo��len�m Dr. Craniem, budete se vloup�vat do dom� a kl�ter� a hlavn� se zase potk�te s Babou Jagou z prvn�ho d�l�. Ve h�e je mo�no hr�t za �ty�i postavy, kter� maj� svoje specifick� vlastnosti. Je to kouzeln�k, zlod�j, ryt�� a paladin. Krom� ryt��e, jsem hru pro�el se v�emi postavami. Ovl�d�n� je jen my�� a skryt� vlastnosti si mus�te u� osahat sami. Abych nezapomn�l, hra se t�ko za�azuje do ��nr� mezi Adventure a RPG. Sp�e je to teda advent�ra ale u� jen prvek kouzlen�, mo�nost zem��t, nebo cvi�it a pe�ovat o postavu je prvkem RPG. V�ce o z�kout�ch z p��b�hu se postaraj� obr�zky, kter� jsou v�ce v��e�n�. J� se lou��m u dal��ch her.

� � � �Na old-cans najdete hru (DOS), �e�tinu (ale pozor, jen na CD verzi), opravn� patche, m�j vlastn� n�vod na hru + v�ta�ek z manu�lu a tak� kompletn� point list. Tak�e stahujte

Autor:
Quest for Glory 4: Shadows of Darkness
V�robce: Sierra On-Line, Inc.�
Vyrobeno: 1993�
Syst�m: 486�
Velikost: 17mb�
Hodnocen�: 87%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�6
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ