Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Princip hry je jednoduch�... v hlavn�m menu si zvol�te zda chcete hr�t hru pro jednoho nebo dva hr��e (zaj�malo by m�, jak se ten druh� hr�� ovl�d� :). Po spu�t�n� hry se objev�te s�m (nebo spolu s druh�m hr��em) na opu�t�n� vesm�rn� z�kladn� a v ruce dr��te brokovnici. Na prvn� pohled vypad�, �e ji v�bec nepot�ebujete. Ale to se, a� kl��em otev�ete prvn� dve�e, zm�n� - vyb�hne na v�s podivn� ztvo�en� a ur�it� s v�mi nem� v pl�nu nic dobr�ho. A v takov�ch situac�ch pot�ebujete pomoc sv�ho nejlep��ho p��tele - brokovnice (hor�� je, kdy� nem�te n�boje :). Tak tohle je za��tek hry. Levely jsou pln� r�zn�ch dve�� a kl��� - pr�v� dve�e jsou ve h�e hned po v�udyp��tomn�ch p��er�ch hlavn� p�ek�kou. Ovl�d�n� hry je jednoduch�: �ipky = pohyb, CTRL = st�elba. Grafika je na docela slu�n� �rovni (na tehdej�� dobu ur�it�). Hra bohu�el nen� ozvu�n�n� - usly��te jen jakousi ,,hudbu", kter� mi po p�ti minut�ch hran� dost znep��jem�ovala �ivot. I p�esto V�m tuto hru m��u doporu�it.

Autor:
Alien Breed
V�robce: Team 17�
Vyrobeno: 1993�
Syst�m: 486�
Velikost: 1mb�
Hodnocen�: 90%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�6
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ