Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

V�tejte u druh�ho d�lu QfG. QfG II je jedinou hrou ze s�rie, kter� nikdy nevy�la na Score CD a ani nikdy nebyla p�evedena do VGA grafiky a z�stala ve sta�i�k�m EGA kab�tku. Sice se na AGDI Interactive do�tete, �e se hra p�ed�l�v�, ale dokon�en� se u� asi nedo�k�me.�Sou��st� tehdej��ho balen� bylo dev�t 3.5" & p�t 5.25" disket. Na �vod dod�m, �e hra je nakreslena na zp�sob �poh�dek tis�ce a jedn� noci� a d�la se ujala stejn� banda lid� jako u ostatn�ch d�l�.

Po osvobozen� Spielburgu od lupi�� a Baby Yagy se vydaj� va�i p��tel� z Hero Tale Inn, Shema a Shaamen do rodn�ho m�sta Shapeiru. V�s, proto�e se nem�te kam vydat, po��d� Abdulla, jestli byste tomuto m�stu nepomohli od tyranie. Jako spr�vn� hrdina k�vnete a u� si to metete na l�taj�c�m koberci do Shapeiru. Zde budete ustrojeni do spr�vn�ho kost�mu a m��ete za��t.

Samotn� prost� p��b�h je vlastn� o tom, zni�it �ty�i element�ly (zem�, vzduch, ohe�, voda) a pot� j�t do sousedn�ho m�sta Raseiru a zni�it Ad Avise, kter� tyranizuje okol� m�sta. Potk�te se zde s�mnoh�mi postavami, kter� jste vid�li v�p�t�m nebo t�et�m d�le. (Ugarte, Ferary, Rakeesh, Uhura a jej� d�t� Simba). Poprv� je zde tak� mo�nost vycvi�it si postavu na paladina. Ten je opravdu dobr� a v�mnoha p��t�ch d�lech se pod�v�te tam, kam jste nemohli (u� se t��m na QfG4 za paladina).

Jak u� b�v� zvykem, sv�t okolo Quest for Glory je velice rozs�hl�, a� se pod�v�te kam chcete. Proto i zde se do sytosti nab�h�te. Ve druh�m d�le, na rozd�l od prvn�ho, se pohybujete v�ce ve m�st�, av�ak auto�i tento pohyb vy�e�ili dosti ne�ikovn� (pokud nem�te p��slu�n� mapky). Proch�z�te tak�ka bludi�t�m ne� se n�kam v�bec dostanete. Na druhou stranu je zde mo�no koupit si kouzelnou mapu. Kdy� se na ni pod�v�te, donese V�s kam chcete (ve m�st�). Dal�� lokac� je pou��, kde nav�t�v�te jen �ty�i lokace - zakletou d�vku, uv�zn�n� zv��e, hn�zdo grifa a kr�snou o�zu.

Co m� mile pot�ilo, jsou cheaty. Ano, v�t�hle h�e jdou opravdu zad�vat cheaty. Kdy� toti� nap�ete �suck blue frog� m��ete pot� pou��vat r�zn� kl�vesy + Alt. (nap�.: Alt+b = pen�ze� Alt+h = zv��en� skil� a� na 999 bod�). Ale v�t�inou V�m to na nic nen�, jeliko� logika hry je trochu pozadu. T�m mysl�m samoz�ejm� sb�r�n�, hled�n� a pou��v�n� p�edm�t� a nebo i mluven�. St�v� se toti�, �e jste d�vno za p�lkou hry a nyn� m�te splnit �kol, jen�e na n�j nem�te p�edm�ty nebo po�adovan� body, t�m p�dem kon��te a hrajete od za��tku nebo od posledn�ho ulo�en� (nebo vyu�ijete �ikovn� cheaty).

Nev�m� mysl�m, �e s�druh�m d�lem VGA s�rie se m��eme u� rozlou�it.

Autor:
Quest for Glory 2: Trial by Fire
V�robce: Sierra�
Vyrobeno: 1990�
Syst�m: 486�
Velikost: 4,3mb�
Hodnocen�: 62%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ