Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Prvn� hra ze s�rie, kter� p�e�la k�VGA. Vy�la v�roce 1992 pod hlavi�kou firmy Sierra On-Line a na p�ti 3,5� disket�ch. Na rozd�l od star��ho bratra (sestry) je po technick� str�nce m�n� zaostal�, ale ve v�em jin�m pokulh�v�. Cesta za Sl�vou 3: Hrozba V�lky byla v�roce 1999 p�elo�ena do �e�tiny a d�na na cover CD ve Score. Auto�i hry jsou jako v�dy stejn�... a to doslova.

Spolu se sv�m p��telem Rakeshem a Uhurou se odporou��te z�velkopou�tn�ho m�sta Shapairu, kde jste p�emohly AD Avise, kter� zemi tyranizoval, a opust�te tak� sv�ho adoptivn�ho otce, Sult�na Haruna-Al-Rashida.

Sv� nov� dobrodru�stv� za�ijete ve m�st�, v�pou�ti a p�ilehl� d�ungli pln� �erv�, pavouk�, d�mon� a jin�ch blivajz�. Za�neme tedy ve m�st� Tarna, kde m� Rakesh sv�ho synka a dcerku. Na m�st� se ale dozv�te, �e syn je ztracen a jeho posledn� kroky vedly n�kam za hranici savany. Za p�r dn� se proto vyd�v�te do vesnice Simbani, odkud poch�z� Uhura. Tady zjist�te, �e syn zde nebyl, ale pr� ho vid�li jen proj�t. �el toti� do Ztracen�ho m�sta skoncovat s�d�mony a �arod�jem. Lid� z m�sta v�s ale je�t� p�ed t�m, ne� odejdete, zam�stnaj� jin�m �kolem - dohodnout m�rov� jednan� s�kmenem leopard�ch lid�. Co naplat, �kol to nen� zase tak t�k� a d� se vy�e�it velice lehce.

Za moment si raz�te sm�r Ztracen� m�sto, kam v�s dovede mal� opi�ka Manu, kterou jste osvobodily z�pasti. Ve� Ztracen�m m�st� objev�te tajn� dve�e, kde je ji� Rakesh�v synek, toho osvobod�te od�temn� magie d�mon� a r�zem se k�v�m p�idaj� v�ichni p��tel� ze hry. Pozd�ji u� stoj�te�tv��� v tv�� �arod�jovi, kter� se sna�� otev��t temnou br�nu do sv�ta mrtv�ch. Ale jestli ho poraz�te �i ne a jak, to nech�m u� na v�s. Na konci hry byste asi �ekali n�jak� oslavy, bohu�el temn� magie Kartriny a Ad Avise v�s p�enese do �tvrt�ho d�l�. Ale o tom u� recenze jinde.

Autor:
Quest for Glory 3: Wages of War
V�robce: Sierra�
Vyrobeno: 1992�
Syst�m: 486�
Velikost: 6,7mb�
Hodnocen�: 75%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ