Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Hry by m�ly b�t, alespo� podle mu��, o sout�en�, p�ekon�v�n� soupe��, sv�ho nej �asu nebo dosa�en�ho sk�re. Skyroads 3D nic takov�ho nenab�z�, i kdy� by klidn� mohla. Ve Skyroads se p�evt�l�te do role pilota vesm�rn�ho stroje, kter� m� p�ed sebou velk� �kol: dojet do c�le p�ek�kov� dr�hy slo�en� z�plo�inek r�zn� velikosti, tvaru a barvy za pou�it� sm�rov�ch �ipek ovliv�uj�c�ch rychlost a mezern�ku pro sk�k�n�. Mal�m h��kem je, �e t�eba �erven� barva na plo�ince zna�� minov� pole (rychl� konec) a zelen� velik� zpomalen� atd. Drah je celkem t�icet, rozd�len�ch do deseti oblast� (Zem�, Slunce, satelit), z�nich� ka�d� m� trochu jinou gravitaci a t�m p�dem velikost skok�. No jo, na M�s�ci se sk��e l�pe ne� na Zemi, co� p�edvedli u� astronauti z�Apolla 11. N�kter� trat� zvl�dnete za minutku na druh� pokus, u jin�ch se solidn� zdr��te.

To� v�e k�popisu samotn� hry. Bohu�el v�ak na Skyroads m��ete nal�zt o dost v�c much, ne� na del�� dobu mrtv�m krtkovi. Jak u� jsem si post�oval na za��tku, neexistuje ��dn� �asov� limit, bodov�n�, o soupe��ch nemluv�, tak�e by jenom velk� bl�zen hr�l ka�dou tra� v�ce ne� jednou. Stejn� zamrz� (n�s tro�ku schopn� hr��e) i okam�it� p��stupnost v�ech trat�. Grafick� zpracov�n� ur�it� ve sv� dob� nevypadalo nic moc, paradoxn� je proto o dost snesiteln�j�� dneska. Div�te se? Tak si pus�te t�eba Red Barona, o n�m� se p�ed patn�cti lety mluvilo jako o grafick�m skvostu! D� se na to d�vat? A te� si zkuste zahr�t Skyroads, kter� maj� velmi jednoduchou grafiku bez zbyte�n�ch efekt�. Je to mnohem lep��. Zvuky jsou zcela oby�ejn� a nenadchnou, ani neuraz� (u�i).

A co ��ci na z�v�r? Skyroads 3D nejd��v �okuj� absolutn� absenc� motivace j�t d�l, potom naopak p��jemn� p�ekvap� velmi slu�nou hratelnost� a z�bavnost�. Asi nebudu daleko od pravdy, �e v�dob� sv�ho vzniku (1993) byla takovou �budgetovkou�, co se dnes prod�vaj� v�trafice zabalen� v�igelitov�m s��ku. Ke koupi bych rozhodn� nedoporu�il, ale dnes v�s bude bavit nejm�n� hodinu a to za minutu stahov�n� v�bec nen� m�lo. V�sledn� hodnocen� se v�ak nem��e vy�plhat v��e.

Autor:
Skyroads 3D
V�robce: Blue Moon Interactive�
Vyrobeno: 1993�
Syst�m: 486�
Velikost: 600Kb�
Hodnocen�: 60%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ