Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

,,Co u� bylo tycoon� v�nich� se sna��te nasytit ty nejmlsn�j�� jaz��ky sv�ta? Nyn� v�m p�edstavuji nejhor�� tycoon pod hern�m sluncem.� Ne� se nau��te ovl�dat ve�kerou z�kladn� systematiku, uplynou nejm�n� 2 hodiny. Po vstupu do hry se na v�s ,,usm�je� obrazovka j�deln�ho sv�ta. Rozli�en� je zde p�edem nastaveno 720x400x8bit a obnovovac� frekvence monitoru na ,,o�i ni��c�ch 70Hz�. O grafick� str�nce se v�t�to h�e t�m�� ned� mluvit. Je to zp�sobeno p�edev��m nedokonalou a� o�klivou 2D grafikou. Na za��tku si zvol�te postavu ��fkucha�e, kter� v�s zpodob�uje. Ka�d� z�postav m� p�id�len� ur�it� po�et bod� dovednosti.nap�. jak um� va�it pizzu, popularitu mezi z�kazn�ky, vztahy s�person�lem a po�tem checht�k� v�kapse. D�le si zvol�te m�sto, ve kter�m budete ,,ob��ast�ovat� sv� z�kazn�ky (Pa��, Lond�n, New York, V�de�) atd. Potom budete asi pot�ebovat n�jakou pizzerii. T�m se dost�v�me k�prvn�mu z�drhelu hry. Jak koup�te pizzerii? Vyberete si d�m, kter� si chcete pronajmout, pod�v�te se, jak� firma ho pronaj�m� a zavol�te j�. D�le byste m�li pizzerii pat�i�n� vybavit (pec, stoly, �idle) atd. Nakoup�te ingredience a p�ich�z� druh� z�drhel hry. Kdo bude pizzu va�it? Ano, pr�v� vy! Objev� se p�ed v�mi t�sto a mus�te up�ct pizzu dle vlastn�ho instinktu. D�le na v�s nastoup� komise na ochranu spot�ebitel� a d� v�m zn�mku pizzy 0. Zkou��m to tedy znovu a znovu, ale nic. Po celkov�m hran� cca 10h se mi ani jednou nepoda�ilo up�ct pizzu, kter� by se dala konzumovat. Je d�le�it� p�ipomenout, �e mus�te m�t zn�mku 3, abyste mohli pizzerii otev��t. T�m p�dem se nedostanete d�l a hra pro v�s zde kon��. Pizzu m�m r�d, ale na tohle v�n� nem�m �aludek. Tak�e v�m s�chut� doporu��m, abyste tuto hru doporu�ili nebo rovnou doporu�en� doru�ili v�em, kter� nem�te r�di.

+ Jede i ve Windows�XP, auta na ulici, obli�eje, kdy� si kupujete pizzerii, Hurv�nkov� a M�ni�ky.
- Zbyte�n� slo�it� ovl�d�n� v�ech �kon� ve h�e, nefunguje zvuk, 3,5 MB m�sta na disku.

Autor:
Pizza Tycoon
V�robce: MicroProse�
Vyrobeno: 1994�
Syst�m: 486�
Velikost: 2,40mb�
Hodnocen�: 38%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ