Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

��Kdo by neznal legendu v�ech adventur, kter� nyn� velmi pom�lo zdob� v�lohy obch�dk� s hrami. Snad asi v�ichni tu�� o �em tato old adventurka je. Dosti m� ale zarazilo, �e kdy� jsem dal do jak�hokoliv vyhled�va�e na �esk�m netu �king quest�, nevyjel ani jeden obr�zek, ani jedna kra�ou�k� v�ti�ka, prost� nic. Jedin�, co se m��ete dozv�d�t je jen n�co m�lo o VGA (remaku) vyd�n� tohoto d�lu od spole�nosti Tierra. Vezm�me to tedy tro�ku od za��tku, jak to v�echno bylo.

��V�roce 1979 a� 1982 se firma Sierra topila v�dluz�ch a hry pro Apple nem�ly ��dn� extra �sp�chy. Kdy� u� �erven� ��sla rostla do obrovsk�ch v��ek, zazvonil u dve�� Rodiny Williamsov�ch (zakladatel� Sierry) �lov��ek od nov�, nezn�m� zna�ky IBM a nab�dl man�el�m, �e dluh se sma�e, kdy� vymysl� novou, zcela jedine�nou, 8 barevnou, prostorovou hru � prost� �pi�ku pro p�ipravovan� uveden� IBM po��ta�� na trh. Man�el� nem�li moc na v�b�r, a proto k�vli, svolali sv� p��tele a za�ali navrhovat. �� Hlavn� pod�l na tvorb� n�pad� m� kdo jin� ne� �ena Roberta, kter� v�dycky cht�la ud�lat n�co podobn�ho pro d�ti. Nakonec byl p��b�h o Siru Grahamovi na sv�t� a �ekal jen na um�n� Kenna a dal��ch lidi�ek na p�eveden� do po��ta�e. Prvn� verze byla na trh vypu�t�na v�roce 1984, ale u� roku 1983 byla vyd�na zku�ebn� verze pro IBM a omezen� okruh lid�. S�ohlasem se hra setkala t�m�� z�vratn�m okam�ikem a v�ichni se t��sli na dal�� a dal�� pokra�ov�n�. Hra vy�la celkem 7x � v�roce 1983 jako zku�ebn� verze, roku 1984 verze pro Tandy, IBM, Apple, roku 1987 jste m�li na v�b�r ze dvou 5,25� disket nebo jedn� 3.5� diskety a roku 1990 vy�li 2 remaky s vy���mi barvami a s lep��m hern�m rozhran�m a zvukem. Pak roku 2001 je�t� Tierra vydala sv�j kousek.

��P��b�h se to�� kolem kr�lovstv� Daventry, kde vl�dne star� a hodn� kr�l Edward. Ten ale t�sn� p�ed smrt� vyhl�s� sout� o to, kdo navr�t� kr�lovstv� t�i kouzeln� p�edm�ty, je� byly ztraceny nebo ukradeny. Jedn� se o kouzeln� zrcadlo, kter� um� zobrazit budoucnost. Truhlu, kter� d�v� neomezen� duk�t� a o tu��m �t�t, kter� zaru�uje obranu kr�lovstv�. Snahu V�m budou kazit dr��ci, obrov� a hlavn� v�udyp��tomn� sk��tci. (ti m� lezli na mozek ve v�ech verz�ch). ��Jestli se V�m hru povede ve zdrav� dohr�t a nep�ij�t o o�i, �i rozum, budete u m� mist�i. Z�dne�n�ho pohledu King�s Quest (rok 1984) moc nedoporu�uji, je p�ece jen divn�, pozorovat 8 barev a zvuk sly�et jen kdy� um�ete nebo kdy� se na��t� info. Dokonce se mi stalo, �e antivirirus hru ozna�il jako �kodliv� software pro PC. Jestli si ale se�enete DosBox nebo n�jak� jin� emul�tor, tak si hru zcela jist� zahrajte. .� �kr�l je mrtev, a� �ije kr�l� �..

Pozn�mka k hodnocen�: Na dne�n� dobu tak 0,5 %�, ale jinak za pojet� a utvo�en� p�ed 21 roky 80%.

Autor:
King�s Quest 1: Quest for the Crown
V�robce: Sierra On-line�
Vyrobeno: 1984�
Syst�m: 286�
Velikost: 300kB�
Hodnocen�: 80%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�4
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ