Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

��Poveden� 2D st��le�ka od Epic Games, ve kter� zachra�ujete v�roli hlavn�ho hrdiny galaxii MicroSol p�ed n�jezdy odporn�ch mimozem��an�.
��P�i sv� cest� za v�t�zstv�m se pod�v�te do r�zn�ch kout� t�to galaxie na nespo�et planet a bonusov�ch �zem�. Post��l�te stovky r�zn�ch nep��tel (st�ha�ky, k�i�n�ky, lod�, vzducholod�, obrann� v�e atd.) a minim�ln� des�tku obrovsk�ch boss� ve spoust� rozmanit�ch prost�ed�ch.
��P�elet�te nad pou�t�mi, d�unglemi, oce�ny i industri�ln�mi komplexy a svoje putov�n� zakon��te na bizardn� domovsk� planet� agresor�, kde zlikvidujete hlavn�ho padoucha.
��Tohoto v�eho se z��astn�te v�jedn� ze �ty� lod� s�r�zn�mi parametry a vyu�ijete des�tky upgradovateln�ch zbran� (kulomety, lasery, miny, zvukov� vlny a spoustu dal��ch), kter� je mo�n� nainstalovat jak dop�edu, tak dozadu lod�. Zadn� zbra� se potom nat��� do n�kolika sm�r�. Na pomoc je nutn� si p�ikoupit i n�kter� ze speci�ln�ch zbran� s�omezen�m pou�it�m (plasmov� bou�e, rakety, wingmany a dal��).
��M��ete se pustit klidn� i do multiplayeru se sv�m kamar�dem na jednom po��ta�i nebo po s�ti.
��Ovl�d�n� je velmi jednoduch� a intuitivn�. Vyu�ijte bu� my�, kl�vesnici nebo joystick.
��Grafika je typick� pro tento ��nr her, ale efekty bych si dovolil za�adit do kategorie t�ch nejlep��ch.
��Rozhodn� nejlep�� 2D st��le�ka jakou jsem kdy hr�l.

Autor:
Tyrian
V�robce: Epic MegaGames, Inc.�
Vyrobeno: 1995�
Syst�m: 486�
Velikost: 3,90mb�
Hodnocen�: 100%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�4
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ