Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

��Uplynul ani ne jeden rok od vyd�n� prvn�ho d�lu a hned k�n�m p�ich�z� d�l druh�. Za n�j m��eme d�kovat v�p�ev�n� m��e na�im americk�m spoluhr���m a hlavn� jejich ohlas�m na prvn� d�l, proto�e do tehdej�� �SSR tyto hry n�jak nem�li p��stup.
��KQ2 se objevila ve dvou vyd�n�ch a v�roce 2003 se do�kala je�t� t�et�ho �freeware� verze od zn�m� AGDI spole�nosti Tierra. Prvn� vyd�n� je z�roku 1985 na dvou 5,25� disket�ch a v�roce 1987 na jedn� 3,5� disket�. Jak u� bylo u Sierry zvykem, dozdobila krabici o �storybook� a mapky.
��Grafika se od prvn�ho d�lu n�jak z�sadn� nezm�nila, ale p�esto p�ibyl n�jak� ten �tvere�ek a trochu hudby do tehdej��ch repro.
��D�la se op�t ujala Roberta Williams, kter� je p�vodkyn� p��b�hu. Jej� man�el Ken, kter� s�pomoc� dal��ch lidi�ek z�manufaktury ud�lal potom z�p��b�hu na pap��e nov� dobrodru�stv� �ji�" kr�le Grahama.
��P��b�h n�s ze za��tku op�t zat�hne na malou chvilku do kr�lovstv� Daventry. Kr�l je sice pot�en z�v�t�zstv� o tr�n, ale z�rove� je i zarmoucen, proto�e nem� ��dnou cho�, se kterou by ho sd�lel. Jak tak proch�z� tr�n�m s�lem, rozz��� se zrcadlo, je� na�el v�p�ede�l�m d�le, a ozn�m� mu , �e n�jak� cho� existuje, ale je v�zn�na ve v�i mimo jeho sv�t a vede k n� velice n�ro�n� a nebezpe�n� cesta. Kr�l jako prav� hrdina nelen� ani chvilku, hned si nech�v� p�ipravit lo� a vyr�� do Kolimy � na ostrov, ze n�ho� pr� vede jedin� cesta k�uv�zn�n� princezn�.
��Jak ji� b�v� zvykem, p�i hran� m��ete zem��t, k��emu� ur�it� nejednou dojde. Setk�te se s�up�ry, zaplavete si v�mo�i, ob�i v�m budou ma�kat hlavu, kouzeln�ci zakl�nat. Prost� klasick� idylka hry King�s Quest II : Romancing the Throne.

Autor:
King�s Quest 2: Romancing the Throne
V�robce: Sierra OnLine, Inc.�
Vyrobeno: 1985�
Syst�m: 486�
Velikost: 380kB�
Hodnocen�: 75%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�4
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ