Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

,,Bomberman zem�el, a� �ije Packman�
,,A kam odlo�il svoje bomby?�

Za sedmero harddisky a sedmero zvukovkami v dob�ch d�vno minul�ch, kdy je�t� mnoz� z n�s hledali houby v les�ch, ze v�ech stran mluvili na�e PC speakery a t�et� rozm�r byl jen hudbou dalek� budoucnosti.. P�e se rok 1990 a p�nov�, a kdo v�, mo�n� �e i d�myJ ze STUDIA NAMCO vytvo�ili na svou dobu graficky �chvatnou osmibitovou hru Pacmania. Zejm�na proto si dejte pozor, aby se v�m hra nesekla je�t� d��ve, ne� se dostanete do menu. Jestli se ov�em tomu co se uk�e, v�bec d� ��kat menu. Koukn�te se na rozli�en� 720x400 a neuv��itelnou rychlost 50 fps! Po dvojkliku na pacmania.exe a stisku tla��tka F1 v�s PC kopne rovnou do hry� nebo se stane n�co neuv��iteln�ho, nep�edv�dateln�ho - v lep��m p��pad� se hra nebude cht�t spustit� kdo by to byl �eklJ, v tom hor��m se v�m sekne PC� a nepom��e nic jin�ho ne� RESET! Ka�d� z v�s, ji� jist� n�kdy hr�l hru ve stylu Bombermana na ultrarychl�ch stroj�ch 286-486. Ur�it� ani tento kousek v�m nebude nezn�m�m. Tak�e na�havte kl�vesnice na�e cesta do minulosti pr�v� za�ala. Grafika� ehm� po hlubok�m hloub�n� a dloub�n� jsem dosp�l k tomu, �e rad�i p�ejdu na p��b�h a zvukovou str�nku. P��b�h ��dn� nen�. To m�me prvn� bod za sebou� Zvuk� kdy� za�al ,,l�zt� zvuk z PC speakeru, tak jsem byl skute�n� velmi pobaven� a� to m�lem odnesl m�j textil� ale to nikoho nezaj�m�, aspo� teda mysl�m, �e to nikoho nezaj�m�. Hahahaha, tak jsme se zasm�li a te� u� k v�ci�..vyhla�uji OPERACI Pacmania.

A nyn� stru�n� v jedn� mo�n� v�ce v�t�ch: ,,A� v�s hra vcucne do sebe, objev� se p�ed v�mi bojovn�k za pr�va a svobody� p�ich�z� PACMAN. Dal�� n�pl� hry vypad� asi takto� jezd�te bludi�t�m a pap�te te�ky, kter� se v�m p�ipletou do cesty. Ka�d� j�dlo je za 10 bod�, n�kdy se v�m po�t�st� se�rat tak� jahodu nebo meloun - ty b�vaj� za 200. Hraje se na t�i �ivoty, a jde o to, ud�lat co nejvy��� SCORE. To v�e v�m znep��jem�uj� obludy sna��c� se v�s zab�t - pro ty kte�� ve �kole p�i p��rodopisu ned�vali pozor: ��k� se tomu potravn� �et�zec - kdo by to �ekl, �e?

A te� u� s plnou v�nost�, m�j vlastn� rekord je 45 600 bod�. Tak se sna�te a� jste jednou tak dob��, jako m� skromn� j�.

+ PC speaker, High score 45 600, p��ery, PACMAN.
- St�le po��d stejn� ar�na s v�ce obludami, 1990.

Autor:
Pacmania
V�robce: Gregg Seelhoff�
Vyrobeno: 92%�
Syst�m: 286�
Velikost: 60kB�
Hodnocen�: 1990�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.226
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Theme Hospital
�Jazz Jackrabbit 2
�Doom 2
�Death Rally
�Duke Nuke 3D
�Destruction Derby 2
�Civilization 2
�Transport Tycoon Deluxe For Win
�Interactive Girl
Anketa
V �em chcete arch�vovat hry ?
Exe
470(29%)
Zip
377(23%)
Rar
453(28%)
Je mi to jedno !
333(20%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ