Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

��Kdy� jsem dostal tuhle hru, docela jsem se t�il, proto�e u� jsem o n� sly�el jako o poveden� parodii na Deer Huntera, a proto jsem se do n� pustil s�nad�en�m. A m��u tak� ��ct, �e ze za��tku m� docela chytla. Jedn� se toti� o velmi vtipnou �st��le�ku�, ve kter� jako�to rozzu�en� a pomstychtiv� jelen likvidujete lovce, jen� v�s n�jak�m zp�sobem po�kodili. A mo�n� taky nepo�kodili.
��Hra nasad� solidn� tempo d�ky v�born�mu kreslen�mu intru naprosto vystihuj�c�mu jej� podstatu. Nezpomal� v�s ani jednoduch� menu, p�es kter� se rychle dostanete do v�b�rov�ch obrazovek. Nejd��v si vyberete va�i palebnou s�lu. Mo�nosti jsou t�i: M16 � samopal s�optikou, d�le destruktivn� Bazooka a nakonec oby�ejn� gumov� prak. V�t�ina z�v�s ur�it� s�hne po Bazuce, zku�en�j�� hr��i v�ak ur�it� prov��� sv�j skill se samopalem nebo prakem. Pak u� sta�� si jen vybrat lokalitu, kde v� hon prob�hne. Mo�nosti jsou zase jenom t�i, co� je trochu �koda, ale na druhou stranu to nic neovlivn�, tak�e je to skoro jedno. Je tu zasn�en� Minnesota, tajgov� Virginie a klasick� zalesn�n� Connecticut. Pakli�e m�te vybr�no, m��ete se kone�n� pustit do samotn� akce.
��Nejd��ve si otev�ete mapu a vyberete si lokalitu lovu. Je d�le�it� vyb�rat pe�live, proto�e jakmile vyberete m�sto, kde nejsou stopy po bezohledn�ch lidech, tak nikoho neulov�te. Hra v�m sama �ekne, kde takov� stopy jsou a kde ne, tak�e se nemus�te b�t.
��Hra rozhodn� nepat�� k�t�m t잚�m. Jakmile jste vysazeni do nemilosrdn� p��rody, u� m��ete jen �ekat, a� se objev� lovec. A tady bych vid�l asi nejv�t�� slabinu. Tou je n�kdy a� �morn� �ek�n� na ony zvuky, kter� znamenaj� spole�nost. V�takov�m p��pad� m��ete bu�to pou��t prd anebo k�i�et po lese abyste na sebe upozornili. Pakli�e neusp�jete ani v�tomto p��pad�, m��ete se p�em�stit za lidsk�mi stopami n�kam jinam. Ob�as ale nepom��e ani to a tak jste bu� odsouzeni k�dlouh�mu �ek�n� anebo vypnut� hry, co� je asi p��pad v�t�iny ak�n�ji lad�n�ch hr���. Samoz�ejm� pokud m�te �t�st� m��ete natrefit na ob� velice brzy. Ov�em dal�� slabina spo��v� v�tom, �e ona ob� jen proch�z� hlu�n� kolem v�s a vy m�te mo�nost ji bez probl�m� sest�elit a to asi minutu, ne� se ztrat�. Obt�nost spo��v� pouze v tom, �e se v�m m��e st�t, �e se jednodu�e netref�te a neboh� pytl�k ut�k�. Pokud ale m�te nezbytnou trp�livost, pak m��ete hru za p�r hodin dohr�t, proto�e jej�m c�lem je �ulovit� n�kolik lid�. Kdy� na ka�d�ho p�id�l�me zhruba 10 minut, vych�z� velice kr�tk� z�le�itost.
��Na druhou stranu hra disponuje velice p�knou kreslenou grafikou, kvalitn�mi zvuky a hlavn� hl�ky v�s nenechaj� vydechnout. Opravdu jsem se musel sm�t, kdy� jsem sly�el jelenovi koment��e d�n� kolem. Tak� vol�n� pro p�il�k�n�pytl�k� je opravdu origin�ln� a hru dok�e neskute�n� osv�it.
��Celkov� lze tedy hru zhodnotit jako pr�m�rnou. Na kolena ji sr�� hratelnost, kter� m� opravdu co doh�n�t, a tak� n�kter� dal�� chyby. Pokud by n�kdo tyhle chyby napravil a stvo�il n�co se stejn�mi p�ednostmi, pak by ur�it� vznikl velice kvalitn� titul. Bohu�el tentokr�t to nevy�lo, tak�e nezb�v� ne� povzdechnout nad nedota�en�m d�lkem.

Autor:
Deer Avenger
V�robce: Hipnotix, Inc.�
Vyrobeno: 1998�
Syst�m: Pentium�
Velikost: 55mb�
Hodnocen�: 60%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.226
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Theme Hospital
�Jazz Jackrabbit 2
�Doom 2
�Death Rally
�Duke Nuke 3D
�Destruction Derby 2
�Civilization 2
�Transport Tycoon Deluxe For Win
�Interactive Girl
Anketa
V �em chcete arch�vovat hry ?
Exe
470(29%)
Zip
377(23%)
Rar
453(28%)
Je mi to jedno !
333(20%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ