Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Tento n�zev jsem u� n�kde �etl, tak toto si asi ��k� hodn� lid� kte�� hru Jazz Jackrabbit dohr�li, nebo alespo� jednou vyzkou�ely. V p��b�hu se toho mnoho nezm�nilo, ��lena �elva se sv�ma schopnostmi ovl�dat lidi zase utekla a nezapomn�la vz�t sebou fe�nou kr�li�ici, kterou jak u� asi tu��te bude zachra�ovat kr�l�k Jazz, kter�mu se to dozajista poda��. Hra m� st�l� hern� epizody v kter�ch je n�kolik level� a na ka�d�m konci levelu v�s �ek� n�jak� hern� postavi�ka kterou mus�te zabit. Ve h�e se tak� u� ob�vil multiplayer kter� m� v sob� hru po s�ti nebo pro dva hr��e na jednom po��ta�i. Se sv�m soupe�em si to m��ete rozdat v t�chto hern�ch sekc�, jako je nap��klad deathmatch, team deathmatch nebo capture the flag. Obt�nost hry je u� o dost men�� a m��e za to hlavn� lep�� rozli�en� hry a p�ehlednost, kter� je v ka�d� h�e nejd�le�it�j��m faktorem. Grafika je v tomto d�le dob�e proveden� a propracovan�, hlavn� v animac�ch si designe�i dost za��dili a to v dobr�m slova smyslu. Tento d�l slavn� ark�dovky si nesm�te nechat uj�t.

Autor: 
Jazz Jackrabbit 2
V�robce: Epic Megagames 
Vyrobeno: 1998 
Syst�m: Pentium 
Velikost: 18,3mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 8
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ