Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Kdo by si nepamatoval tuto v�jime�nou strategii, ve kter� jste se ocitly v roli za��naj�c�ho obchodn�ka, kter� dok�e postavit prosperuj�c� spole�nost a velmi tvrd� zni�it konkurenci. Za��n�te v roce 1930 a va��m �kolem je postavit prosperuj�c� spole�nost do roku 2050, co� je dost jednoduch� pokud hru nehrajete poprv�. Ve h�e m�te tyto hlavn� dopravn� prost�edky: letadla, auta, lod�, vlaky. Letadla jsou nejv�hodn�j�� investic� ve h�e, Darvin 300 v�m dok�e vyd�lat za jeden let a� 46 000$ co� je obnos nemal�. Auta podle m� v�m moc nevyd�laj�, pot�ebuj� v�ce �dr�by n� jak� koly jin� dopravn� prost�edek ve h�e, m�lo toho p�evezou a st�rnou velmi rychle. Lod� jsou na tom podobn� jak auta, ale nepot�ebuj� tolik �dr�by, v�c toho p�evezou, ale jsou moc pomal�, co� je jejich velk� nev�hoda. Vlaky jsou dost dobrou investic�, hodn� toho p�evezou a n�kter� tipy jsou dost rychle, ale star�� tipy vlak� se porouchaj� na v�t��ch vzd�lenostech. Co bych m�l ��ct nakonec o t�to kvalitn� strategii ? Snad jen to �e stoj� za vyzkou�en�, ur�it� se od n� neodtrhnete hodiny.

Autor: 
Transport Tycoon
V�robce: Microprose 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 486 
Velikost: 2,4mb 
Hodnocen�: 96% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard