Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Tohle je dal�� d�l �sp�n� strategie, je zde mnoho vylep�en�, v�ce vl��k� a jin�ch dopravn�ch prost�edk�. M�te zde i t�i z�kladn� mapy, subtropick�, tropick�, zimn� a poh�dkov�, v ka�d� z�kladn� map� vypadaj� dopravn� prost�edky �pln� jinak. Subtropick� mapa je �pln� stejn� jak v p�edchoz�m d�le, tak�e se v n� moc nov�ch v�c� nedo�k�te. V tropick� map� je �pln� pou�� a� na n�jak� o�zy. P�ev��te zde nap��klad kau�uk, za kter� dostanete dost pen�z, ale i oby�ejnou vodu, m�sto t�by d�eva, t��te palmy a tak je to se v��m, je to docela p�kn� mapa, ale moc si v n� nevyd�l�te. Zimn� mapa nen� moc jednoduch�, sam� kopce, kter� nejsou zrovna n�zk� a moc dobr�ho v�d�lku se tady opravdu nedo�k�te. Poh�dkov� mapa je velmi p�kn�, je zde mnoho jin�ch a p�kn�ch v�c� ne� v p�edchoz�ch map�ch, t��te t�eba �okol�du nebo cukrov�, �lov�k hned po t�to map� dostane chu� na sladk�, tedy aspo� j� jo. Transport Tycoon Delux je v hodn� sm�rech lep�� ne� p�edchoz� d�l, za vyzkou�en� tedy ur�it� stoj�, u�ijete si v n� dost legrace.

Autor: 
Transport Tycoon Deluxe
V�robce: Microprose 
Vyrobeno: 1995 
Syst�m: Pentium 
Velikost: 5,4mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard